praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

De jaarvergadering op 24 januari j.l. werd bezocht door 28 leden en 7 bestuursleden. Ongekend sinds lange tijd. Vermeld moet worden dat een groot deel van de aanwezigen behoorde tot de karpervissers. Bijgaand de uitgebreide notulen.


NOTULEN JAARVERGADERING 24 januari 2018

Aanwezig: 7 bestuursleden / 28 leden


 

Opening door de 2e voorzitter R. Van Caulil

Voorzitter heet iedereen, mede namens het bestuur, van harte welkom op deze 73e jaarvergadering van GBV sinds de oprichting in 1945. Nog 2 jaar dus en dan gaan we voor ons 75 jarig jubileum wat we groots willen vieren. Hij maakt verder duidelijk dat hij deze vergadering zal voorzitten in verband met de afwezigheid van onze 1e voorzitter J. Verschuren die is verhinderd..Goed om te zien dat de opkomst vanavond zeer goed is, de grote zaal is dus zeker geen overbodige luxe. Ook in 2017 zijn ons weer een aantal leden ontvallen ter wiens nagedachtenis een minuut stilte in acht wordt genomen. Hierna gaan we over tot de orde van de dag.

Beker- en prijsuitreiking clubcompetities 2017

De beker- en prijsuitreiking van de diverse competities van GBV was dit keer verplaatst naar de jaarvergadering ipv. de feestavond. Samen met de diverse wedstrijdcommissies reikte de voorzitter de ereprijzen en enveloppen uit. Op het zoet waren resp. W. Naenen, J. Aarts en J. Kersten de topdrie. Op het zoute kantvissen waren dat R. Voet, P. De Deugd en D. Lameir. Ook bij het bootvissen gingen de bekers naar resp. R. Voet, P. De Deugd en D. Lameir. De kampioenen ontvingen verder nog een bos bloemen en een gevulde enveloppe.

Notulen jaarvergadering 8 maart 2017

Secretaris had deze notulen een aantal keer gekopieerd met het verzoek om deze even door te lezen. Ook hebben deze onlangs nog op de website gestaan. Hierdoor hoefde hij deze keer niet de gehele inhoud voor te lezen. Niemand had op deze uitgebreide notulen op- of aanmerkingen zodat de notulen met dank aan de secretaris werden goedgekeurd en ondertekend.


Jaarverslag secretaris 2017

Eigenlijk was 2017 een vreemd jaar. Vreemd in vergelijking met andere jaren. Enkele traditionele activiteiten binnen GBV vonden dit jaar geen doorgang of werden gewijzigd. Nieuwe activiteiten sloegen al dan niet aan. Het was dus afgelopen jaar anders dan anders. Dit betekent niet dat alles negatief was. Het bestuur had het plan opgevat om de traditionele feestavond, die gebruikelijk plaats vond aan het eind van het jaar, in een ander jasje te steken. De uitvoering van dit idee werd overgelaten aan een feestcommissie. Doel was om meer mensen naar deze feestavond te lokken. De prijsuitreiking van de clubcompetities, ook een traditie, werd doorgeschoven naar de jaarvergadering in januari 2018. Feestcommissie ging aan de slag en organiseerde in september een mosselavond voor de leden. De belangstelling hier voor was echter zeer gering. Hierdoor hebben we deze avond op het allerlaatste moment moeten anuleren. Helaas was de tijd om toen alsnog een feestavond te organiseren te kort waardoor er in 2017 geen feestavond meer plaatsvond. Gelukkig hebben we dat nog enigszins kunnen compenseren met de nieuwjaarsreceptie op 3 januari j.l. Hier was het toch weer gezellig te noemen en dit zal zeker een vervolg krijgen. Wat dit jaar ook niet doorging was de koppelcompetitie in Achtmaal. Eindigde deze competitie in 2016 nog met 5 koppels, dit jaar meldde niemand zich meer aan. Dit betekende dus einde verhaal. Ook bij de clubcompetitie zoet liep de belangstelling aanzienlijk terug. Gelukkig zijn hier toch nog wat mensen overgebleven zodat deze competitie nog kon worden afgemaakt. Beter ging het met het zeevissen. Zowel aan de kant als met de boot bemerken we positieve ontwikkelingen. Hopenlijk kunnen we ook op het zoet het tij nog keren maar dat is vooral afhankelijk van onze leden. Het bestuur en commissies blijven zich hier voor inzetten. Het aantal leden is ook in 2017 weer stabiel gebleven nl. bijna 1100. Het financiele plaatje over het afgelopen jaar ziet er dan ook goed uit. Mede doordat een aantal geplande zaken niet door zijn gegaan kunnen we het boekjaar 2017 ruim positief afsluiten. Vooral aan het eind van het jaar waren er positieve ontwikkelingen binnen GBV. Met name de nieuwe karpergroep, onder leiding van John Koevoets, opent nieuwe perspectieven. Eindelijk kunnen we nu onze eigen Stokvijver weer eens opwaarderen. Bestuur heeft inmiddels ook besloten om het nachtvissen op deze vijver weer toe te staan. Er zullen dus weer nachtvisvergunningen worden uitgegeven met een maximum van 25 stuks in 2018. Groot succes is inmiddels onze jaarlijkse praatavond gebleken. Er is blijkbaar toch behoefte om met elkaar te overleggen en/of te discussieeren over van alles en nog wat op hengelsportgebied. Resumerend kunnen we stellen dat 2017 wel anders maar zeker niet slechter is geweest dan andere jaren. We zijn op de goede weg want er waait weer een frisse wind. Onder de bezielende leiding van onze voorzitter J. Verschuren timmeren we met zijn allen aan een nieuwe weg. Nieuwe, frisse krachten zijn opgestaan. Geweldig toch. Dan kunnen wij, de oudjes, het met een gerust hart loslaten en overlaten aan een nieuwe generatie. Hierdoor is het voortbestaan van ons aller GBV in ieder geval gewaarborgd. En dat is toch het uiteindelijke doel. Tot slot nog dank aan alle bestuurders en vrijwilligers die het afgelopen jaar een steentje hebben bijgedragen aan weer een goed verenigingsjaar.

Uw secretaris Rene van Caulil.


Ingekomen stukken en mededelingen

Het meeste nieuws binnen onze vereniging is inmiddels al bekend gemaakt via de social media zoals website en facebook. Toch willen wij u enkele punten niet onthouden.

- De meeste activiteiten van GBV voor het komende jaar zijn inmiddels bekend. De diverse wedstrijd-programma’s zijn rond. Feestavond, vrijwilligersdag en praatavond staan wel in de planning maar de data daarvan zijn nog niet bekend. Ook zal er vrijwel zeker weer een nieuwjaarsreceptie worden gehouden in januari 2019. De visdag met kleine bootjes op de Oosterschelde vanuit Yerseke vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 mei.

- Zowel op het zoet als zout zal er dit jaar een extra activiteit worden gepland voor alle leden. Gedacht wordt aan een boottocht op de Westerschelde vanuit Vlissingen tegen gereduceerde prijs. Voor wat betreft het zoet is er op zaterdag 16 juni een dagdeel vrij vissen gepland op de forellenvijver in Achtmaal. Van 13.00 tot 17.00 uur mag er dan door alle leden van GBV GRATIS worden gevist. Het aantal plekken is beperkt tot maximaal 40. Aanmeldingen tot 9 juni uitsluitend via e-mail bij R. Rebel.

- Het afgelopen jaar zijn een aantal Roosendaalse wateren uitgebaggerd. Dit is gebeurd in opdracht van de Gemeente en in samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta. Voor het baggeren zijn, voor zover mogelijk, de meeste vissen uit het water verwijderd en tijdelijk overgezet in een ander water. Na het baggeren zijn de vissen, geslecteerd, teruggezet. Hierbij zijn de uitheemse vissoorten en ook de beschadigde en/of zieke vissen niet meer teruggezet. Deze afvissingen en terugzettingen zijn geregistreerd door het uitvoerende visbedrijf Kalkman. Zodoende hebben we nu een redelijk goed overzicht over de visstand in de diverse Roosendaalse wateren. RHA zal nu een voorstel indienen bij de gemeente om 200 kg giebel uit te zetten in het Burg. Coenenpark en 200 kg voorn in de Tolbergvijver. We doen dit vooral om, met name onze jeugd zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om een visje te vangen.

- Na het baggeren zijn een aantal wateren overgedragen door de gemeente aan de Brabantse Delta. Het gaat met name om de doorstromende wateren waarbij een goede doorvoer belangrijk is. De stilstaande c.q. afgesloten wateren blijven onder beheer van de gemeente.

- Zowel SN als SZN zijn van plan om binnenkort de afdracht van de verenigingen te verhogen. Reden is de stijgende kosten van de steeds verdergaande professionalisering van beide instanties. Overigens streeft men hier nog steeds er naar om zoveel mogelijk, en liefst alle, viswateren in Nederland onder te brengen in de Grote Vergunning. Doel is: overal vissen met 1 vispas. Verenigingen die hun viswater inbrengen worden hiervoor gecompenseerd met een bijdrage in de te betalen pacht. Voorstel is om, voor het behalen van dit doel, voor elk verenigingslid een bijdrage van € 1,- te laten betalen.

- Op 23, 24 en 25 maart wordt in de Ahoyhallen te Rotterdam de 50e visma gehouden. De beurs is 23 en 24 maart van 10.00 – 17.00 uur (25 maart tot 16.00 uur).

- Van 30 januari tot en met 4 februari wordt in Dortmund, Duitsland, voor de 5e maal een visbeurs gehouden. Genoemd messe fur angelfischerei. Voor de liefhebbers hebben we 1 vrijkaart beschikbaar.

- In mei organiseert GBV weer de jaarlijkse viscursus voor de jeugd in het kader van Sjors Sportief. Uiteraard zijn ook jeugdleden van GBV hier van harte welkom. Ook vrijwilligers om de jeugd hierbij te ondersteunen zijn welkom. De bootvisdag voor de jeugd is op zaterdag 9 juni.

- Van hsv de Kruisweel hebben we bericht gekregen dat deze vereniging op 15 februari a.s. 50 jaar geleden is opgericht. Receptie is op zaterdag 24 februari in zaal Koch in Kruisland, waarvoor wij zijn uitgenodigd.

- Bestuur heeft onlangs besloten om de eerste nieuwsbrief van 2018 alleen te sturen naar alle leden met een e-mail adres. Ook zal de nieuwsbrief uiteraard weer worden geplaatst op de website. Verder ontvangen enkele actieve leden zonder e-mail adres deze brief nog per post. Dit echter uitsluitend op diens verzoek. Verder overweegt het bestuur om het gebruik van een acceptgiro, voor het betalen van de contributie, af te schaffen. Tegenwoordig kan iedereen betalen via internetbankieren of een bankbetaalopdracht.

- Er is weer een wijziging gekomen in de nieuwe spitvergunningen voor zee-aas. Een aantal tijdelijke locaties zijn weer afgesloten en oude spitlocaties hersteld. Voor meer duidelijkheid hierover informeer u via de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Let op want er wordt veel gecontroleerd.

- Sinds kort kunt u zelf mutaties aanbrengen en/of uw gegevens inzien via www.mijnsportvisserij.nl, Na eenmalig aanmelden met uw vispasnummer kunt u zelf al uw gegevens inzien en beheren.

Financieel verslag penningmeester C. Sperber

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar 2017.

Uit de stukken bleek een positief saldo van € 7056,- aan de financiële middelen van GBV te kunnen worden toegevoegd. Dus toch weer een zeer goed resultaat, aldus de penningmeester. Er waren enkele aanmerkingen maar in grote lijnen was de vergadering tevreden met de cijfers.


Verslag kascontrolecommissie

De heren A. Goorden en L. Sep verklaren ten huize van de penningmeester dhr, C. Sperber de boeken inzake de administratie van 2017 te hebben gecontroleerd.

Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en hebben de verwerking van de diverse kas stukken voor akkoord bevonden.

Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden.

Getekend te Roosendaal op 23 januari 2018. De vergadering besluit hierna, middels een applaus, decharge te verlenen aan de penningmeester voor het boekjaar 2017.


Begroting 2019

In de begroting voor 2019 wordt rekening gehouden met een gelijk aantal blijvende leden. Wel zal rekening moeten worden gehouden met het afschaffen van de handelingsvergoeding a € 1,- per lid vanaf 1-1-2018 en verhogingen van de afdrachten aan SZN en SN per 1-1-2019. Door een misverstand is deze begroting helaas niet voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Vaststellen contributie 2019

Gezien de gezonde financiële situatie van GBV stelt het bestuur voor om de contributie voor 2019 te handhaven als in 2018. Ook hier moeten we wel rekening houden met eventuele verdere verhogingen van afdrachten SN en/of SZN. Als deze verder omhoog gaan zullen we de contributie vanaf 2020 wellicht moeten herzien. Ook dit voorstel is helaas niet aan de vergadering voorgelegd. Omdat er geen wijzigingen zijn leggen we dit besluit toch vast voor 2019.


Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

R. Stoop en R. Breedveld gaan de boeken controleren over het boekjaar 2018.

Als reserve wordt aangewezen L. Sep..


Pauze met loterij

Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot van € 25,- onder alle aanwezigen. De gelukkige winnaars waren deze keer C. Brouwers en R. Van Beveren. Verder werd iedereen een gratis consumptie ingeschonken en lieten de fricandellen en bitterballen zich goed smaken.


Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar zijn: Cor Sperber (penningmeester), Jan Baartmans (2e secretaris) en Donald Lameir (3e commissaris). Zij werden allen door de vergadering met een applaus herkozen. Wel heeft Cor Sperber aangegeven dat dit zijn laatste jaar zal zijn. Bij de volgende Alg. Ledenvergadering zal dus voor hem een opvolger worden benoemd.

Verkiezingen commissies

Voor de verkiezingen van de diverse commissies gaf voorzitter enige toelichting over het ontstaan van een nieuw te vormen karpergroep. Op initiatief van J. Koevoets is er een groep gevormd van 25 karpervissers. Uit deze groep zijn 3 leden gekozen om deze groep binnen GBV te vertegenwoordigen. Deze groep fungeert uiteraard onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van het bestuur van GBV. Binnen deze groep vindt onderling overleg plaats middels een app-groep. Opdracht voor deze groep is om o.a. beheersplannen te maken en uit te voeren voor zowel de GBV wateren als de RHA wateren. Hieronder vallen ook eventuele onderhoudswerkzaanheden. Er was echter ook nog een groep van 3, R. Stoop, R. Verkerk en R. Baselier, die vorig jaar waren benoemd als vijvercommissie. Hoewel deze groep het afgelopen jaar niet echt actief is geweest wilde de voorzitter deze groep niet passeren. Ook zij stelden zich kandidaat voor de nieuwe karpercommissie evenals dhr. Maas. Hiermede hadden we dus een groep van 7. J. Koevoets nam hier geen genoegen mee en wilde zich terugtrekken als kandidaat. Hij vond dat de oude commissie het dan maar moest doen. Na enige discussie werd, met instemming van de oude commissie, besloten om alsnog de 3 nieuwe kandidaten voor te dragen. Zij verdienen en krijgen een kans om zich het komende jaar waar te maken. Functioneert deze nieuwe opzet niet goed dan kunnen we volgend jaar de situatie altijd weer herzien. De resultaten van de nieuwe commissies, allen met applaus van de aanwezigen gekozen, zijn als volgt:

Commissie zoet:                   R. Rebel, R. Mathijssen (nieuw gekozen)


Commissie Achtmaal            vervallen

Commissie zout kant:           A. Voet en R. Voet


Commissie zout boot:           C. Brouwers en D. Lameir

Commissie jeugd:                 geen kandidaten. 
                                             A. Voet en F. Wellingen willen wel proberen                                               
                                             om enkele jeugdactiviteiten te organiseren voor de jeugdleden van GBV                         
                                             Verder ondersteuning van activiteiten Sjors Sportief

Redactie commissie:            N. Heck en R. van Caulil


Facebook GBV:                    N. Heck en R. Van Caulil


Karpercommissie                 J. Koevoets, M. Lambrechts en K. Van Hooijdonk (nieuw gekozen)

                       

Rondvraag

Niemand wenste gebruik te maken van de rondvraag.

Niets meer aan de order zijnde sluit de voorzitter de jaarvergadering met dank aan de leden voor hun positieve inbreng omstreeks 21.55 uur.

Voor de liefhebbers is er aan de bar nog gelegenheid om na te praten.

Notulen opgemaakt door R. van Caulil d.d. 27-1-2018.