praatavond, altijd gezellig
bootvissen ...... altijd leuk
Druk bij Sluisjesdijk als de tong aast
Karpervissen in Watermolenbeek.
Nieuwe Waterweg, visrijk gebied!
Jeugdvissen heeft ook onze aandacht
Forelvissen kan leuk zijn!
Een mooie karper uit ons eigen clubwater de Stok

Karpervissen is een prachtige hobby. Echter: de overheid heeft een aantal regels opgelegd aan ons vissers… In dit artikeltje kijken we naar de wetgeving én de boetes voor het nieuwe jaar.

Pas dus op in 2018

Veel karpervissers hebben interesse in de boetes en de hoogte hiervan! Vandaar dat we er
ook in 2018 weer even in zijn gedoken en een aantal overtredingen (en de eventuele financiële schade)
voor je op een rij gezet. Maar eerst nog even dit:

WIE MOGEN VISSERS CONTROLEREN

Sportvissers kunnen worden gecontroleerd door diverse instanties met ieder een eigen taak en doel.  Want waar de verenigingscontroleur zijn bevoegdheid baseert op het verenigingsrecht (statuten) en de toestemming van de
sportvissers (vergunning), doet de BOA en de politie dit op de Flora en Faunawetgeving en de Visserijwet. 
Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht
zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten. Zij zijn geen opsporingsambtenaar en mogen geen boetes uitschrijven. Echter, omdat er nogal wat misstanden zijn t.a.v.
de welwillendheid om medewerking te verlenen aan een controle, willen wij als KWO graag nog even uitleggen
hoe dit nu zit.

Controleurs van de vereniging zijn vrijwilligers ”gewoon” burger en voeren controles uit ten behoeve
van het welzijn van het water, het voorkomen van overlast en het eventuele behoud van de vis bij
aantreffen illegale praktijken. De controleur kan jou vragen stellen en je gegevens noteren.
Een legitimatie dien je naast je vergunning terstond te overleggen! Bij het constateren van een
overtreding kan worden overgegaan tot het (tijdelijk) innemen van het visdocument. De VISpas
(bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren zijn namelijk blijvend eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. NALEZEN? In de Gezamenlijke Lijst
van Nederlandse Viswateren
 is (op pagina 3) de verplichting voor de sportvissser opgenomen om de 
VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren ter inzage af te geven aan controleurs,
politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.  

WIE MOGEN BOETES UITSCHRIJVEN

In Nederland kunnen administratieve boetes worden uitgeschreven door diverse instanties.
Primair worden binnen de hengelsport, en dan met name het karpervissen, boetes opgemaakt
door speciaal daarvoor opgeleide BOA’s. Dit kan dus een medewerkers zijn in dienst van
de gemeente, Staatsbosbeheer of zoals in de regio Rotterdam de Groenservice Zuid-Holland.
Naast de BOA’s is de politie blijvend bevoegd jou te controleren. Houd je oogjes dus open óf,
nog verstandiger, overtreed de regels niet!

De meest uitgeschreven boetes aan karpervissers:

Gedurende de nacht vissen waar dit niet is toegestaan: 2018 € 95,- (in 2017 was dit € 90,-)
Niet op 1e vordering kunnen tonen van een schriftelijke toestemming: € 90,-

Vissen op een binnenwater zonder toestemming (vergunning) rechthebbende: 2018 € 140,-
(in 2017 was dit € 130,-) Het vissen in verboden water met 1 of 2 hengels: € 130,-
Zonder schriftelijke toestemming vissen met meer dan 2 hengels: € 320,- (in 2017 was dit € 350,-)

Overige vergrijpen

Geluidsoverlast/rumoer: € 140,-  (beetverklikkers in woonwijken, radio en schreeuwen)
Afval achterlaten: € 140,- Wildkamperen (tent) of de weg als slaapplaats gebruiken: € 140,-
Brand stichten / in open lucht vuur stoken: € 280,- Hond meenemen naar plekken waar dit is
verboden: € 95,- (was 90,- in 2017) Graven / spitten waar dit niet mag: € 140,-
Groen beschadigen: € 140,- Dronken de openbare orde verstoren: * OM transactie (officier van justitie
bepaald de boete)  Dronken op de openbare weg bevinden € 90,- Wildplassen/poepen: € 140,-
Buiten het visseizoen vissen: € 95 (in 2017 was dit € 90,-  voor de roofvissers onder ons)
Met levend aas vissen: € 380,- ( in 2017 was dit€ 370,-  (met levend aas vissen op snoek kan dus
een dure grap worden)

De hoogtes van de boetes zullen voor de meeste vissers een goede reden zijn om zich aan de
geldende regels te houden. Zeker als je beseft dat op iedere overtreding ook nog eens € 9,- aan administratiekosten komt!

Noot: De hoogte van de boetes wordt niet door Sportvisserij Nederland of door de hengelsport
federaties bepaald, maar door het Openbaar Ministerie. De inkomsten van de uitgeschreven boetes
gaan ook allemaal naar de staatskas (helaas niet naar SKP’s…)!