Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Ons eigen viswater de Stok ....
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
GBV 1945 - 2020 bestaat 75 jaar

Bijgaand de notulen van de jaarvergadering d.d. 13 maart 2019. Deze komen aan de orde tijdens de komende jaarvergadering. U kunt dan op- of aanmerkingen plaatsen.NOTULEN JAARVERGADERING 13 MAART 2019

Aanwezig: 6 bestuursleden / 11 leden

 


Opening door waarnemend voorzitter R. Van Caulil

 

Hartelijk welkom bij deze 74e jaarvergadering in de geschiedenis van onze club.
Volgend jaar zal in het teken staan van ons 75 jarig bestaan. Iets wat we zeker niet
ongemerkt voorbij willen laten gaan.
Vandaag staan we echter nog even stil bij het afgelopen jaar. Een jaar met de nodige ups
maar helaas ook downs. We hebben het afgelopen jaar ook weer de nodige mensen verloren
door overlijden waaronder onze voorzitter Jan Verschuren.
Om hen te gedenken verzoek ik u om even een minuut stilte in acht te nemen. Dank u.
Dan nu over op de orde van de dag. We zijn er nog steeds niet in geslaagd om de funktie
van voorzitter van GBV in te vullen. Helaas heeft nog niemand zich voor deze funktie gemeld.
Vandaar dat jullie het ook vanavond weer met mij zullen moeten doen als plaatsvervangend
voorzitter. Ik hoop wel dat er binnenkort iemand opstaat die de leiding van onze club op zich
wil nemen.

Notulen jaarvergadering 24 januari 2018


Secretaris had deze notulen een aantal keer gekopieerd met het verzoek om deze even door te lezen.
Ook hebben deze onlangs nog op de website gestaan. Hierdoor hoefde hij niet de gehele inhoud voor te lezen. Niemand had op deze uitgebreide notulen op- of aanmerkingen zodat de notulen met dank aan de secretaris
werden goedgekeurd en ondertekend.

 

 

Ingekomen stukken en mededelingen

Het meeste nieuws van GBV staat vermeld in onze nieuwsbrieven die digitaal bereikbaar
zijn op onze website. De laatste nieuwsbrief (maart 2019) is onlangs geplaatst. Deze nieuws-
brief is ook nog beperkt beschikbaar in een papieren versie voor leden die geen internet
bezitten. Nieuwe leden zal, bij inschrijving, een papieren versie worden verstrekt of toegezonden
met de vergunningen. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste verenigingsnieuws, volgt u dan
onze website gbvroosendaal.nl.
Ook kunt u de website bezoeken van Sportvisserij Nederland (landelijk nieuws) en Sportvisserij Zuidwest Nederland (regionaal nieuws).
De onderhandelingen met de gemeente liggen op dit moment stil ivm. een interne re-organisatie.
Beloofd is dat we in mei de draad weer op gaan pakken en dat de nieuwe contactpersoon bekend zal zijn.
Tot die tijd blijven alle geldende voorwaarden intact.

 

Jaarverslag secretaris 2018


Er kan in 1 jaar tijd veel gebeuren, zo ook bij GBV. In het begin van het jaar zag alles er nog rooskleurig uit. Het bestuur was weer compleet en had de zaakjes goed op orde.
De jaarvergadering, deze keer al in januari, werd druk bezocht. Aan het eind van deze vergadering waren vrijwel alle commissies weer compleet. Zelfs de karpercommissie leek nu eens goed te gaan funktioneren met een aantal enthousiaste mensen. Toen kregen we begin april het verschrikkelijke nieuws dat onze voorzitter leed aan een ongeneeslijke ziekte. Kort daarop is hij daadwerkelijk overleden wat een grote aderlating betekende voor onze vereniging.
Kort hierop kregen we ook te horen dat de leider van de karpercommissie er met onmiddellijke ingang mee ging stoppen. Hierdoor viel er dus ook een gat in de karpergroep. Gelukkig heeft
Mark Lambregts de zaken aardig opgepakt en heeft constant contact gehouden met het bestuur
over de ontwikkelingen op karpergebied door aanwezig te zijn bij elke bestuursvergadering.

Hier kon hij telkens de ideeen en plannen van de karpergroep naar voren brengen en meningen
van het bestuur terugkoppelen naar zijn achterban.
Nog een tegenvaller was dat Robin Rebel zich terugtrok als kandidaat bestuurslid c.q. commissielid.
Dit na een half jaartje in het bestuur te hebben meegedraaid. Wij zagen in hem een waardig opvolger voor de secretaris, die al heeft aangekondigd in 2020 te zullen stoppen.
Tot slot weten we dat ook onze 1e penningmeester C. Sperber vanaf vandaag zijn functie als penningmeester zal neerleggen. Gelukkig hebben we voor hem wel een waardig opvolger gevonden.
Toch blijven er personele problemen bij GBV. We zoeken immers nog een voorzitter en secretaris.
Als we om ons heen kijken, zijn of gaan er binnenkort meerdere hsv-verenigingen ter ziele, puur
door gebrek aan bestuursleden. Het zal toch niet zo zijn dat ook GBV hier aan ten prooi gaat vallen.
Daarom doe ik een dringend beroep op onze leden om uit te zien naar kandidaten voor bovengenoemde funkties.
Verder is alles in 2018 zo z’n gangetje gegaan. De diverse clubcompetities verliepen naar behoren.
Ook de extra aktiviteiten op zowel zout als zoet werden redelijk bezocht. Het lijkt nog steeds voorbestemd voor een kleine vaste groep aktieve leden. Dezelfde groep die ook aanwezig is tijdens de diverse praatavonden en de jaarlijkse feestavond. We kunnen alleen maar hopen dat die groep wat groter wordt, maar daar kunnen alleen de leden
zelf voor zorgen.
Financieel gaat het ons nog steeds voor de wind, mede dankzij de inzet van onze penningmeester en rest van het bestuur.
Er is dus best ruimte voor meer aktiviteiten maar dan moet er wel voldoende belangstelling zijn.
Resumerend kunnen we stellen dat ook 2018, dankzij de inzet van bestuur en commissies, toch wel een succes is geweest. Hiervoor vanaf deze plaats nog hartelijk dank.
In 2020 staat ons 75 jarig jubileum op het programma. Een mooie gelegenheid om er nog eens vol tegenaan te gaan. We zijn inmiddels een van de grootste verenigingen van Roosendaal, laten we daar vooral trots op zijn. Dit kan en mag niet verdwijnen en met uw aller steun zal dat ook niet gebeuren.

Uw secretaris Rene van Caulil.

 

Financieel verslag penningmeester C. Sperber

 

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar 2018.

Uit de stukken bleek een positief saldo van € 3096,- aan de financiële middelen van GBV te kunnen worden toegevoegd. Dus toch weer een zeer goed resultaat, aldus de penningmeester.
Er waren enkele aanmerkingen maar in grote lijnen was de vergadering tevreden met de cijfers.

 

Verslag kascontrolecommissie

 

De heren Ruud Stoop en Robert Breedveld verklaren ten huize van de penningmeester dhr, C. Sperber de boeken inzake de administratie van 2018 te hebben gecontroleerd.

Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en hebben de verwerking van de diverse kasstukken voor akkoord bevonden.

Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden.

Getekend te Roosendaal maart 2019.
De vergadering besluit hierna, middels een applaus, decharge te verlenen aan de penningmeester voor het
boekjaar 2018.


Begroting en vaststellen contributie voor 2020

 

Hierna is het woord aan de penningmeester voor het voorleggen van de begroting 2020
aan de jaarvergadering. Hieraan gekoppeld is het vaststellen van de contributie per
1-1-2020. Bestuur stelt voor om een verhoging in te voeren van € 2,50 voor senioren en 65+.
Jeugd tot 14 jaar met jeugdvispas € 1,- verhogen en jeugd tot 14 jaar zonder vispas geen verhoging.
Deze verhoging is om de kosten te dekken van de verhogingen van € 1,- bij SN en € 1,- verhoging van SZN.
Tevens zijn met € 0,50 extra de verhoogde portokosten gedekt.
In feite blijft de contributie dus gewoon gehandhaafd als dit jaar. Alleen de afdrachten aan
SN en SZN zijn hiermee ingedekt, zodat we onze begroting sluitend kunnen houden.
Aanwezige leden gaan hiermee akkoord zodat hiermede de contributies voor 2020 zijn vastgelegd.

 


Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

 

Kascontrole bestond dit jaar uit R. Stoop en R. Breedveld. Reserve was L. Sep.
Nieuwe kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019: L. Sep en A. Goorden. Reserve
R. Breedveld.

 

Pauze met loterij

 

Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot van € 25,- onder alle aanwezigen.
De gelukkige winnaars waren deze keer Luc Sep en Adrie Goorden.
Verder werd iedereen een gratis consumptie ingeschonken en lieten de fricandellen en bitterballen
zich weer goed smaken.


Verkiezingen commissies

 

Voor de verkiezingen van de diverse commissies gaf voorzitter enige toelichting over het
funktioneren van de karpergroep. Door het wegvallen van J. Koevoets en het afhaken door
K. van Hooijdonk (niet aktief) bleef alleen Mark Lambregts over. Deze is bij de bestuursvergaderingen telkens
door het bestuur uitgenodigd als contactpersoon van de gehele karpergroep.
Zowel het bestuur als Mark beviel dit heel goed. Vandaar dat voorzitter voorstelt
om de oude karpercommissie op te heffen en verder te gaan op de huidige voet met Mark als
vaste contactpersoon.

De resultaten van de nieuwe commissies, allen met applaus van de aanwezigen gekozen, zijn als volgt:

Redaktie                     N. Heck, R. van Caulil. P. De Deugd toevoegen voor facebook.

Zout kant                    R. Voet, A. Voet

Zout boot                    D. Lameir, K. Brouwers

Zoet                            R. Mathijssen (R. Rebel ondersteunend met organisatie)

Karpergroep               M. Lambregts aangewezen als contactpersoon.

Jeugd                         A. Voet (Sjors Sportief en jeugdbootwedstrijd)
                                   ondersteund door R. Stoop en R. Verkerk.

Feestcommissie         Cor Sperber, Ruud Stoop, Adrie Goorden, Adwin Voet, Ronald Verkerk.
                                   Deze heren gaan het 75 jarig bestaan in 2020 voorbereiden.


Bestuursverkiezingen

 

Er zijn vooraf geen nieuwe kandidaten voor het bestuur aangemeld.
Aftredend is Cor Sperber, penningmeester. Is niet meer herkiesbaar. Voorzitter bedankt hem voor zijn grote inzet gedurende ruim 20 jaar voor GBV. Cor was sinds november 1998 penningmeester.
Voorstel bestuur is om hem te benoemen tot erelid.Vergadering is het daar mee eens en bevestigt dat met een luid applaus. Uit handen van de voorzitter ontvangt hij vervolgens een onderscheiding. Verder ontvangt hij een dinerbon, theaterbon en flesje wijn. Cor, nogmaals bedankt.
Gelukkig hebben we inmiddels een opvolger voor hem gevonden in de persoon van Kees Brouwers. Kees draait al een poosje mee als bestuurslid (2e commissaris) en gaat nu dus de financien van GBV beheren. Vergadering gaat hiermee akkoord.
Helaas zijn er verder geen kandidaten voor het bestuur zodat het bestuur nu met 6 personen
verder moet. Gezocht wordt nu nog naar een nieuwe voorzitter en 1e secretaris.


Rondvraag

 

W. van Aert vraagt hoe het bestuur staat tegenover het gebruik van lood in de hengelsport.
Voorzitter zegt dat dit een landelijk probleem is en dat men hier al volop aandacht voor heeft,
ook in de regio. We zullen dit zeker ook zelf aankaarten bij onze leden en extra aandacht aan
besteden via facebook en de website.

R.Stoop vraagt of er mogelijkheden zijn voor het organiseren van extra activiteiten voor o.a.
de karpergroep. Gedacht wordt aan het vissen in de visputten van de Biesbosch.
Voorzitter geeft aan dat alles mogelijk is mits goed georganiseerd en in goed overleg.
We hebben voldoende financiele middelen maar de ideeen moeten ook van onze leden komen.
Doe maar een voorstel, inclusief het financiele prijskaartje.

Niets meer aan de order zijnde sluit de voorzitter de jaarvergadering met dank aan de leden voor hun positieve inbreng omstreeks  21.45 uur.

Voor de liefhebbers is er aan de bar nog gelegenheid om na te praten.