Jeugdvissertjes in het Burg. Coenenpark
Bootvissen in een mooie natuur ...
Visuitzet hoort er ook bij ...
Karpervissen in de Watermolenbeek
Bootvissen op de Westerschelde ...
Jeugdvissen in de Engebeek
Forelvissen, een vak apart ....
Mooie karper uit ons eigen viswater de Stok
Giebel, een prachtige sportvis
Vissen aan de Tolbergvijver
Vissen met kleine bootjes vanuit Yerseke
Jeugdvissen met de boot op de Oosterschelde
Steurvissen in de Biesbosch

Resulaten van de jaarvergadering van GBV zoals die 13 april werd gehouden in clublokaal Dijksteeke. De opkomst was heel matig. De plannen voor komend seizoen zijn besproken en er is teruggeblikt op diverse gebeurtenissen.

Aanwezig: 8 bestuursleden / 7 leden

Opening door de voorzitter J. Verschuren

Voorzitter heet iedereen van harte welkom en wenst ieder een vruchtbare vergadering toe. Een
jaarvergadering is altijd een terugblik maar we willen ook vooruit kijken. In 2015 was er wat uitval in het bestuur door de gezondheidsproblemen van enkele bestuursleden. Dit is door de overige bestuursleden echter goed opgevangen. Verder wil hij toch even stil blijven staan bij het overlijden van enkele actieve leden van GBV. Met name John van Oorschot en Suus van Achtmael zullen we zeker gaan missen. Voor hen en alle overige overleden GBV-ers het afgelopen jaar graag een minuut stilte.
Vervolgens geeft hij het woord aan de secretaris voor de notulen van de jaarvergadering 2015.
 
Notulen jaarvergadering 11 maart 2015

Secretaris leest de uitgebreide notulen voor van de jaarvergadering in 2015. Niemand had hierop op- of aanmerkingen zodat deze met dank aan de secretaris werden ondertekend.

Jaarverslag secretaris 2015

Weer laten we een jaar achter ons. Nog 4 jaar en dan zijn we toe aan ons 75 jarig bestaan. Een gebeurtenis die we zeker niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan. We hebben nog even om na te denken hoe we dit gaan vieren en zijn al bezig met reserveren van de nodige financiën hiervoor.Dan terug naar het heden. Het afgelopen jaar stond enigszins in het teken van het uitvallen van enkele bestuursleden. Met name onze voorzitter en penningmeester kregen met gezondheidsklachten te maken waardoor zij, gelukkig tijdelijk, een tandje minder moesten doen. De rest van het bestuur heeft dit goed opgevangen zodat we toch alles in goede banen hebben kunnen leiden.

De jaarvergadering in 2015 werd voor het eerst gehouden in ons nieuwe clublokaal het Dijksteeke.
Inmiddels zijn we hier goed ingeburgerd en regelmatig te gast voor velerlei activiteiten zoals bestuursvergaderingen, praatsessies en jeugd-activiteiten. Voor de jaarlijkse feestavond keerden we weer terug naar ons oude nest n.l. de Raatskelder. Ons is dit in ieder geval goed bevallen, we hopen u ook.

Het wedstrijdgebeuren verliep weer voorspoedig dankzij de inzet van de diverse wedstrijdcommissies.
Veel nieuwe deelnemers waren er helaas niet, het blijft meestal nog steeds bij het oude vertrouwde vaste clubje. Het experiment met het direct uitreiken per wedstrijd bij de koppelwedstrijden verdient in onze ogen geen vervolg. Dit gaat n.l. ten koste van de uitreiking van de ereprijzen tijdens de feestavond. De meeste prijzen werden hier immers niet eens afgehaald.

Ook het afgelopen jaar hebben we toch weer de nodige aandacht gegeven aan de jeugd.
Middels de actie van Sjors Sportief hadden we weer ruim 20 scholieren die deelnamen aan de door ons gegeven jeugdviscursus. Ook ging een aantal vrijwilligers van GBV een dag op pad om met hen een dagje te vissen op de Oosterschelde.
Helaas lukt het ons nog steeds niet om een volwaardige jeugdcommissie samen te stellen. Jammer want op deze manier kunnen we deze enthousiasme groep jeugdigen als vereniging weinig bieden.

Financieel gezien hoeven we ons nog geen zorgen te maken. We hebben een goede financiële reserve en uit de cijfers van 2015 zal blijken dat we ook dat jaar weer met een positief saldo hebben afgesloten.
Er is dus best wat financiële ruimte voor meer activiteiten voor onze leden. Maar dan hebben we zeker nieuwe initiatieven nodig en meer vrijwilligers die dit willen organiseren en uitvoeren.
Het ledental is ook nu weer enigszins toegenomen dus daarover hoeven we ons voorlopig ook geen zorgen te maken.

Resumerend kunnen we stellen dat 2015 toch vernieuwend is geweest in de vorm van praatsessies, vissen met kleine bootjes op Oosterschelde, jeugd bootvisdag, viscursussen etc.
Toch kan het altijd nog beter. Nieuwe ideeën en vrijwilligers zijn altijd welkom.
We zijn 2015 weer goed doorgekomen mede dankzij de inzet van het bestuur en van onze vrijwilligers. Hiervoor weer hartelijk dank want zonder jullie kunnen we het niet.

                                                                                              Uw secretaris René van Caulil.

Ingekomen stukken en mededelingen

- Dit jaar hebben we weer meegedaan aan Sjors Sportief. Dit is een initiatief waarbij leerlingen
van de basisschool zich kunnen inschrijven voor een proefactiviteit bij een sportvereniging.
GBV heeft dit weer gedaan in de vorm van een jeugdviscursus. Gedurende 2 avonden in het
Dijksteeke en 1 dag aan de waterkant hebben we deze jeugd inzicht proberen te geven over
wat vissen nu precies inhoudt. In juni zullen zij, onder begeleiding van enkele GBV vrijwilligers,
nog een dagje gaan vissen met de boot op de Oosterschelde.

- Onlangs zijn door een aantal karpervissers de vissen uit de vijvers van Philips weggevangen  en uitgezet in andere Roosendaalse wateren. Deze actie werd tot stand gebracht door Rini  van Caam met medewerking van hsv Philips, GBV, RHA, brandweer en gemeente Roosendaal.
Er zijn in totaal 540, voornamelijk jonge, karpers gevangen. Deze zijn vervolgens uitgezet in
resp. de vijvers van het villapark (33%), de Tolbergvijver (33%), de Dijkwetering (33%) en
de Stokvijver (1%).

- Onlangs is tijdens een bespreking met de gemeente het voorstel geopperd om het verbod  van karpervissen op de Tolbergvijver op te heffen. Gemeente zal eerst gaan onderzoeken
wat de eventuele gevolgen zijn voor de omwonenden en welke extra voorwaarden hierdoor
gesteld zullen moeten worden. Als we overeen komen zal de nieuwe opzet reeds volgend
jaar (2017) ingaan.

- Begin dit jaar is onze website vernieuwd. Na wat aanloopstrubbelingen lijkt alles nu naar  behoren te werken. Ook hebben we inmiddels een actieve facebook pagina geopend.
Ook hier wordt al redelijk gebruik van gemaakt.

- Dit jaar verschijnt er voor het eerst sinds 43 jaar geen eigen clubblad meer.
In plaats daarvan is begin maart een jaarboekje verzonden naar alle leden van GBV waarin de
belangrijkste activiteiten voor 2016 zijn samengevat.
In het najaar zal nog een nieuwsbrief, eveneens naar alle leden, worden gestuurd.
Overigens is al dit nieuws ook te lezen op onze website en/of facebook waar we onze leden
actief zullen proberen te benaderen. Op langere termijn zal ook het jaarboekje verdwijnen
omdat we er van uitgaan dat bijna iedereen op een bepaald moment wel op internet terecht zal  
kunnen.

- Afgelopen jaar werd onze feestavond gehouden in de bovenzaal van de Raatskelder. Ook voor
dit jaar zijn we weer op zoek naar een geschikte locatie. Bestuur overweegt om ook dit jaar
weer te reserveren bij de Raatskelder. Alternatief is de nieuwe feestzaal bij Sieben Squash.

- Er is een werkgroep in het leven geroepen die een nieuwe opzet c.q. locatie zal gaan   onderzoeken voor het houden van een feestavond. Gedacht wordt aan het loskoppelen van de  prijsuitreiking van onze clubwedstrijden zodat ook een datum in de zomer mogelijk kan zijn.

- De reglementen voor het koppelvissen in Achtmaal zijn enigszins aangepast. Er mag niet meer  worden gevoerd (op last van de eigenaar) en de maximale visafstand wordt beperkt tot 15 meter  (of 18 stappen). Ook zal de prijsuitreiking weer plaatsvinden aan het eind van de competitie  tijdens de kampioenenavond.

- GBV is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor jeugd, beheer en onderhoud viswateren.
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor het maaien van de visstoepen aan de Roosendaalse Vliet.
De huidige vrijwilligers hebben n.l. aangegeven dat dit hun laatste jaar zal zijn. Voor deze werkzaamheden is een redelijke vergoeding beschikbaar. Ook kan men beschikken over materiaal zoals een zeis en bosmaaier. Aanmelden via het secretariaat.

- Ook voor dit jaar worden er geen nachtvisvergunningen uitgegeven voor de Stokvijver.
Voor 2017 wordt in het najaar door het bestuur een heroverweging gemaakt. Een en ander
zal afhangen van het feit of we er in slagen een beheers- c.q. onderhoudscommissie tot stand
te brengen. Alleen op die manier kan een sociale controle hier beter werken.

- Nogmaals willen wij onze leden wijzen op de mogelijkheid om de papieren Gezamenlijke Lijst  van Viswateren te vervangen door de visplanner.nl. Vanaf dit jaar is op je smartphone, samen met de vispas, wettelijk geldig als toestemming om ergens te mogen vissen.
Bovendien bespaart het ons veel geld ivm de hoge portokosten voor het papieren boekje of
aanvullingslijst.

- Maak gebruik van de meevistoestemming. Hiermee is het mogelijk om een persoon een dag gratis mee te laten vissen met een vispashouder.

- Zaterdag 4 juni is er weer de mogelijkheid voor GBV leden om mee te gaan vissen op de
Oosterschelde met kleine bootjes. Verder is er voor de jeugd van GBV mogelijkheid tot
bootvissen op zaterdag 11 juni. Begeleiding is aanwezig. Tijdig aanmelden bij A. of R. Voet.

Financieel verslag penningmeester C. Sperber

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar 2015.
Uit de stukken bleek een positief saldo van € 1835,- aan de financiële middelen van GBV te kunnen worden toegevoegd. Hierin is nog wel een bedrag van € 500,- inbegrepen voor de reservering van het 75 jarig bestaan in 2020. Dus toch nog een mooi resultaat, aldus de penningmeester. Er waren wat vragen en op- of aanmerkingen maar in grote lijnen was de vergadering tevreden met de getoonde cijfers

Verslag kascontrolecommissie

De heren A. Voet en W. Priem verklaren ten huize van de penningmeester dhr, C. Sperber de boeken inzake de administratie van 2015 te hebben gecontroleerd. Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie gevonden en hebben de verwerking van de diverse boekhoudkundige stukken voor akkoord bevonden. Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden. Getekend te Roosendaal op 13 april 2016.
P. Luijkx merkt op dat de genoemde kascontrolecommissie niet dezelfde namen bevat als genoemd in het jaarverlag van 2014. Hier stonden n.l. A. Voet en L. Sep vernoemd met als reserve A. Goorden. Volgens onze penningmeester heeft hij hierin een vergissing gemaakt.In zijn stukken stonden n.l. W. Priem en A. Voet vermeld.De vergadering besluit alsnog decharge te verlenen aan de penningmeester voor 2015.

Begroting 2017

In de begroting voor 2017 wordt rekening gehouden met een gelijk aantal blijvende leden.Door de leden wordt deze begroting met algemene stemmen goedgekeurd. 

Vaststellen contributie 2017

Gezien de gezonde financiële situatie van GBV stelt het bestuur voor om de contributie voor 2017 te handhaven als in 2016. De ledenvergadering gaat hier mee akkoord.

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

A. Voet en L. Sep gaan de boeken controleren over het boekjaar 2016. Als reserve wordt aangewezen W. Priem.

Pauze met loterij

Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot van € 25,- onder alle aanwezigen. De gelukkige winnaars waren deze keer P. Luijkx en R. Rebel.

Bestuursverkiezingen

R. van Caulil (secretaris) en J. de Bruin (2e pennigmeester) waren beiden aftredend en herkiesbaar. Zij werden beiden door de vergadering herkozen.
R. van Caulil geeft wel aan dat dit zijn laatste termijn (van 3 jaar) zal zijn. De komende 3 jaar zal er dus voor hem een opvolger dienen te worden gezocht. 

Verkiezingen commissies

Commissie zoet:          R. Rebel, M. Rooyakkers (nieuwe kandidaat)
Commissie forellenput:R. Rebel en M. Rooyakkers
Commissie zout:          A. Voet en R. Voet
Commissie boot:          C. Brouwers en D. Lameir
Commissie jeugd:        Geen kandidaten. A. Voet en J. Verschuren zullen jeugdaktiviteiten
                                     ondersteunen. Kandidaten worden alsnog gezocht.
Redactie commissie:   B. Donkers en R. van Caulil
Beheerscommissie:     Geen kandidaten.
Facebook GBV:             D. Lameir en N. Heck

Rondvraag

A. Goorden                 Merkt op dat er veel zwerfvuil ligt aan de Roosendaalse Vliet.
Dit is bekend. Toch wordt dit vuil regelmatig verwijderd door de Brabantse
Delta met een schip met grijper, aldus R.v.C.

P. Luijkx                      Vraagt hoe het zit met de verkoop van de grond van E. Sieben aan de
Stokvijver. Volgens R.v.C. is deze verkoop nog steeds niet helemaal rond.
Dus op dit moment hebben wij hier nog steeds looprecht.
Wel zijn de onderhandelingen inmiddels in een afrondend stadium.

R. van Caulil               Wil graag de mening van de vergadering weten over de locatie voor de
feestavond GBV in 2016. De meeste stemmen gaan uit naar de locatie van Sieben Squash aan onze visvijver de Stok. Hier is voldoende parkeerruimte, een mooie ruimte en een schitterende
locatie aan ons eigen viswater. Bestuur zal dit dan ook gaan regelen.Verder wil hij de leden verzoeken om mee te denken over uitbreiding van de activiteiten binnen GBV. Er is immers voldoende geld beschikbaar.
We willen dit echter wel goed besteden aan activiteiten voor onze eigen leden. Verder wenste niemand meer gebruik te maken van de rondvraag.

Niets meer aan de order zijnde sluit de voorzitter de jaarvergadering met dank aan de leden voor hun positieve inbreng omstreeks 22.00 uur.