Op dinsdag 6 oktober werd alsnog de eerder uitgestelde jaarvergadering van GBV gehouden in het Dijksteeke.
NOTULEN JAARVERGADERING 6 oktober 2020


Aanwezig: 3 bestuursleden / 12 leden


Opening door waarnemend voorzitter R. Van Caulil

Hartelijk welkom bij de uitgestelde jaarvergadering. Deze was eerder gepland op woensdag 13 maart j.l. Door de uitbraak van de corona, en de daaraan gekoppelde maatregelen, moesten we deze vergadering destijds helaas uitstellen. Gelukkig hebben we uiteindelijk
een gelegenheid gevonden om de jaarvergadering, met wat beperkingen, toch door te laten gaan. Houdt u zich aub. aan de vastgestelde corona-regels. Uiteraard lopen we inmiddels
ruim een half jaar achter de feiten aan. Nieuws is geworden tot oud nieuws, vele gebeurtenissen hebben inmiddels plaatsgevonden of zijn uitgesteld of afgelast. Het blijft een rare tijd maar we zullen er mee moeten dealen. Vreemd genoeg vaart de individuele hengelsport er wel bij. Het ledenaantal groeit zowel plaatselijk als landelijk enorm.
Aktiviteiten in verenigingsverband hebben er helaas wel onder geleden, al hebben we veel
aktiviteiten toch door kunnen laten gaan, waaronder ons 75 jarig jubileum.
Helaas zijn ons het afgelopen jaar weer een aantal visvrienden ontvallen waaronder Adrie Goorden en Andre Verbocht. Om hen te gedenken verzoek ik u een minuut stilte in acht te nemen.

Verder met de notulen van de jaarvergadering van 13 maart 2019.

Notulen jaarvergadering 13 maart 2019


Secretaris had deze notulen een aantal keer gekopieerd met het verzoek om deze even door te lezen. Ook hebben deze onlangs nog op de website gestaan. Hierdoor hoefde hij niet de gehele inhoud voor te lezen. Niemand had op deze uitgebreide notulen op- of aanmerkingen zodat de notulen met dank aan de secretaris werden goedgekeurd en ondertekend.

Ingekomen stukken en mededelingen

Het meeste nieuws van GBV staat vermeld in onze nieuwsbrieven die digitaal bereikbaar
zijn op onze website. De laatste nieuwsbrief (maart 2020) is onlangs geplaatst. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen begin november. Een papieren versie van deze nieuwsbrief zal ook nog, voor de laatste keer, verzonden worden naar leden die geen internet bezitten. Nieuwe leden zal, bij inschrijving, een papieren versie worden verstrekt of toegezonden met de vergunningen.

U kunt ook de website bezoeken van Sportvisserij Nederland (landelijk nieuws) en Sportvisserij Zuidwest Nederland (regionaal nieuws).

De onderhandelingen met de gemeente Roosendaal, over de overdracht van de wateren van de RHA naar GBV, zijn afgerond. De nieuwe huurovereenkomst is inmiddels getekend en, ter goedkeuring, verzonden naar de Kamer voor de Binnenvisserij. Als deze de overeemkomst goedkeurt heeft GBV alle visrechten van de Roosendaalse wateren verworven. Al deze wateren,
met uitzondering van de Stokvijver, zijn inmiddels ook ingebracht in de Lijst van Viswateren van
SN. Dit betekent dat iedereen, met een vispas, in deze wateren mag vissen. Uiteraard onder de
geldende voorwaarden van GBV.

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van SZN heeft onlangs plaats gevonden. Tijdens deze vergadering werd bekendgemaakt dat de federatie over de jaren 2019 en 2020 € 1,- per lid terug gaat storten naar de verenigingen. Dit door een overschot aan inkomsten door de corona in deze
genoemde jaren. Dit komt voornamelijk door de enorme groei van het ledenaantal bij de aan-
gesloten verenigingen. Tevens door het feit dat veel van de geplande activiteiten geen doorgang
heeft gevonden.

Door het uitvallen van onze ledenadministrateur Jan de Bruin is, inonderling overleg,
besloten deze taak over te dragen. Nieuwe ledenadministrateur wordt Donald Lameir (gegevens op website).

In overleg met een aantal vissers is besloten om in dit najaar vis uit te gaan zetten in de Roosendaalse wateren zoals: Godwaldperk, Tolbergvijver, Stokvijver en in de Catarijevijver in
Wouw. Deze laatste vijver is speciaal aangemerkt als jeugdvisvijver.

De praatavond zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 1 december in het Dijksteeke, aanvang
19.30 uur. Deze avond bestaat er alleen mogelijkheid tot afhalen van Vispas en nachtvisvergunning tegen contante betaling. Dus verder geen samenkomst.

De data voor de bootwedstrijden in 2021: 9 jan.,22 mei, 9 okt., 30 okt., 13 nov., 4 dec.
9 okt. en 13 nov. met de ms. Theo in de Westerschelde. Overige wedstrijden met de Eendracht II,
in de Oosterschelde. Kleine bootjes Yerseke: 5 juni, jeugd boot: 19 juni Oosterschelde.

Jaarverslag secretaris 2019


Een jaarverslag is altijd een korte terugblik op de gebeurtenissen binnen de vereniging,
gezien door de ogen van de secretaris. In feite dus ook door de ogen van de voorzitter, want dat is al geruime tijd een persoon. Jammer eigenlijk want dit zijn in feite toch twee aparte funkties.
De feestavond van GBV, bij Sieben, was weer gezellig al viel het aantal aanwezigen wel wat tegen.
Ook de jaarvergadering werd wat minder druk bezocht. 6 bestuursleden en 11 leden is toch wel
erg weinig. En vaak frusterend voor het bestuur want die vragen zich op zo’n moment vaak af:
waar doen we het eigenlijk allemaal voor.Nou ja, voor die mooie club genaamd GBV.
De praatavond, in november, was weer wel een succes. Altijd gezellig bijkletsen en meningen
toetsen en uitwisselen. Wat mij betreft zeker een blijvertje.
Na het terugtreden van onze penningmeester zijn de financien overgenomen door Kees Brouwers.
Uit de cijfers van vanavond zal blijken dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
Dat de vergrijzing ook het afgelopen jaar weer heeft toegeslagen blijkt wel uit het feit
dat ons weer een aantal leden, door overlijden, zijn ontvallen. Ook door ziekte zijn een aantal
vrijwilligers of leden minder aktief aanwezig geweest. Dit blijkt met name bij de clubwedstrijden
en aktiviteiten van GBV. Deelname loopt toch enigszins terug of blijft met moeite stabiel.
Is het dan allemaal kommer en kwel, zeker niet. Met name de groep karpervissers, met name
ook de wat jongeren, is gelukkig goed bezig. Zij worden ook wat meer betrokken bij het verenigings gebeuren wat toch wel zijn vruchten afwerpt.
Voor wat betreft de jeugd aktiviteiten tot 14 jaar blijft het behelpen. We slagen er maar niet in
om een aktieve jeugdkommissie tot stand te brengen. Gelukkig doet Adwin Voet, samen met
Ruud Stoop en Ronald Verkerk, erg zijn best met het organiseren van de jaarlijkse viscursus van
Sjors Sportief. Ook de leden van de commissies zout zijn elk jaar aktief met het organiseren van
een boottocht voor de jeugd. Maar het zou nog veel mooier kunnen, maar ja dan heb je toch
heus meer vrijwilligers nodig.
Bij het schrijven van dit verslag constateer ik dat we momenteel nog slechts 4 aktieve bestuursleden over hebben. En dat is toch echt te weinig voor een vereniging van 1100 leden.
En dat in het jaar dat onze vereniging 75 jaar bestaat. Gelukkig hebben we tijdig een feestcommissie in het leven geroepen die inmiddels de nodige aktiviteiten heeft georganiseerd.
Het bestuur is het afgelopen jaar druk bezig geweest met de visrechten van de Roosendaalse Wateren. Besloten is inmiddels om de RHA op te heffen en de wateren die zij beheren onder te
brengen bij GBV. Daarnaast is besloten om al deze wateren onder te brengen in de Lijst van Viswateren van Sportvisserij Nederland. Uitzondering hierop is de Stokvijver. Hier mogen dus nog
uitsluitend leden van GBV vissen. In overleg met de gemeente Roosendaal hopen we, met een nieuw contract, dit alles per 1 april af te ronden.
Resumerend wil ik stellen dat 2019 een gemiddeld jaar is geweest, met z’n ups en downs.
De personele problemen die we momenteel ondervinden staan niet op zich want ook andere,
bevriende verenigingen kampen met hetzelfde probleem. De oplossing heb ik voor u niet paraat.

Maar ik vertrouw wel op onze leden die er zeker aan zullen bijdragen dat wij, dus onze vereniging
nog lang kan blijven bestaan. Links of rechtsom, het komt vast goed.

Uw secretaris Rene van Caulil.

Financieel verslag penningmeester K Brouwers

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar 2019.

Uit de stukken bleek een positief saldo van € 6051,- aan de financiële middelen van GBV te kunnen worden toegevoegd. Dus toch weer een zeer goed resultaat, aldus de penningmeester.
Er waren enkele aanmerkingen maar in grote lijnen was de vergadering tevreden met de cijfers.

Verslag kascontrolecommissie

De heren Luc Sep en Robert Breedveld verklaren ten huize van de penningmeester
dhr, K. Brouwers de boeken inzake de administratie van 2019 te hebben gecontroleerd.

Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en hebben de verwerking van de diverse kasstukken voor akkoord bevonden.

Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden.

Getekend te Roosendaal 18 februari 2020. Voorzitter verzoekt hierna de vergadering decharge te verlenen aan zowel onze penningmeester als voor het financiele beleid van het bestuur over het boekjaar 2019. De vergadering geeft aan, met een applaus, hiermede akkoord te zijn.


Begroting en vaststellen contributie voor 2021

Hierna is het woord aan de penningmeester voor het voorleggen van de begroting 2021
aan de jaarvergadering. Hieraan gekoppeld is het vaststellen van de contributie per
1-1-2021. Bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 te handhaven als in 2020.
Gezien de gezonde financiele positie en het groeiend aantal leden ziet zij geen reden een verhoging in te voeren. Voorstel is wel om de kosten voor de jeugd te verlagen als volgt:
Jeugd tot 14 jaar met jeugdvispas verlagen naar € 15,- en jeugd tot 14 jaar zonder vispas gratis.
Zij ontvangen dan een jeugdlidmaatschapsvergunning van GBV.
Aanwezige leden gaan hiermee akkoord zodat hiermede de contributies voor 2021 zijn vastgelegd.

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Kascontrole bestond dit jaar uit L. Sep en R. Breedveld.
Nieuwe kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020: Ruud Stoop en Martijn Verbeek.

Pauze met loterij

Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot van € 25,- onder alle aanwezigen.
De gelukkige winnaars waren deze keer Ronald Verkerk en Donald Lameir.

Verkiezingen commissies


De resultaten van de nieuwe commissies, allen met applaus van de aanwezigen gekozen, zijn als volgt:

Redaktie                     N. Heck, R. van Caulil. P. De Deugd toevoegen voor facebook.

Zout kant                    R. Voet, A. Voet

Zout boot                    D. Lameir, K. Brouwers

Zoet                            R. Mathijssen, M. Gabriels (nieuw benoemd).

Karpergroep               M. Lambregts aangewezen als contactpersoon.

Jeugd                         A. Voet (Sjors Sportief en jeugdbootwedstrijd)
                                   ondersteund door R. Stoop en R. Verkerk.


Bestuursverkiezingen

Er zijn vooraf 3 kandidaten aangemeld. Johan Mathijssen stelt zich verkiesbaar als voorzitter.
Rene Mathijssen stelt zich verkiesbaar voor bestuur en Mark Lambregts is benaderd en voorgedragen door het bestuur als bestuurslid.

Aftredend is:   Jan Baartmans, niet herkiesbaar.
                       Rene van Caulil, herkiesbaar tot maart 2021.
                       Jan de Bruin, niet herkiesbaar.

Voorzitter begint met de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Hij verzoekt Johan Mathijssen zich voor te stellen en zijn motivatie aan te geven. Hierna werd er schriftelijk gestemd. Stemcommissie was Ruud Stoop en Martijn Verbeek. Na stemming waren er 14 stemmen voor en 1 onthouding.
Door deze meerderheid werd Johan, met applaus, benoemd tot nieuwe voorzitter van GBV.
Hierna werden zowel Rene Mathijssen als Mark Lambregts, met applaus, benoemd tot nieuw
bestuurslid van GBV. Hiermede is het bestuur weer voltallig.
Omdat Rene van Caulil stopt per maart 2021 (jaarvergadering) als secretaris zullen we daar nog een oplossing voor moeten zoeken.
Huidig nieuw bestuur: J. Mathijssen (voorzitter), R. van Caulil (secretaris), K. Brouwers (penningmeester), D. Lameir (tevens ledenadministratie), R. Voet, M. Lambregts, R. Mathijssen.

Omdat zowel Jan Baartmans als Jan de Bruin niet aanwezig waren is besloten beiden nog thuis te
gaan bezoeken voor een passend afscheid met bloemetje.


Rondvraag

Marco Gabriels vraagt zich af hoe de leden en bestuur staan tegenover het toestaan van de
voerkatapult bij de clubwedstrijden van GBV. Er is weinig steun voor dit voorstel omdat het gebruik van de katapult eigenlijk bij wet verboden is. Voorzitter geeft aan dat in principe de wedstrijd-
commissie verantwoordelijk is voor het reglement maar doet wel een beroep op het gezonde
verstand en rekening houdende met de letter der wet. Wijzigingen zijn niet altijd verbeteringen.

Niets meer aan de order zijnde sluit de voorzitter, R. van Caulil, de jaarvergadering met dank aan de leden voor hun positieve inbreng omstreeks 21.30 uur.

Voorzitter/secretaris R. van Caulil