De Algemene Jaarvergadering, die onlangs weer werd gehouden in het Dijksteeke te Roosendaal, werd door slechts enkele leden bezocht. Bijgaand de uitgebreide notulen voor de liefhebbers.


NOTULEN JAARVERGADERING 15 maart 2023

Aanwezig: 6 bestuursleden / 7 leden
Afwezig met afmelding: R. Mathijssen, D. Lameir.


Opening door voorzitter Johan Mathijssen

Voorzitter heet alle aanwezigen om 19.35 uur van harte welkom en wenst allen een
vruchtbare vergadering toe.

Hierna verder met de notulen van de jaarvergadering van 2 maart 2022.


Notulen jaarvergadering 2 maart 2022

Voorzitter geeft aan dat deze notulen uitgebreid zijn gepubliceerd via onze website. Hij vindt het
dan ook niet noodzakelijk om deze nu opnieuw voor te laten lezen. Niemand had op deze notulen
op- of aanmerkingen zodat de notulen met dank aan de secretaris werden goedgekeurd en ondertekend.


Ingekomen stukken en mededelingen

- Voorzitter heeft aantal vergaderingen bijgewoond met de gemeente betreffende de ontwikke-
  lingen op de viswateren in Roosendaal. Er is o.a. gesproken over de aanleg van diverse
  invalidesteigers. Deze zijn gepland op de Stokvijver, aan de Roosendaalse Vliet en het
  Godwaldtpark. Er is ook gesproken over het water- en visstandbeheer.
  Ook de ontwikkelingen in het nieuwe recreatiegebied aan de Stok wordt nauwlettend door
  ons gevolgd. Wij blijven hopen op parkeermogelijkheden op de Stokvijver zelf.

- Ook in 2022 heeft er weer visuitzet plaatsgevonden in resp. Stokvijver, Tolbergvijver,
  Burg. Coenenpark en Godwaldtpark.

- Onlangs zijn op de Stokvijver ook de geplande vissenbossen aangelegd. Na het aanleggen
  van 3 extra visstoepen en beplanting op het eiland zijn voorlopig de plannen op dit water
  gerealiseerd.
 
- De jaarlijkse visdag in Achtmaal zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 29 april in de
  forellenput 2. In deze vijver is, naast forel, ook zalmforel, karper, giebel en meerval te
  vangen. Opgave via secretariaat.

- De visdag met kleine bootjes op de Oosterschelde vanuit Yerseke vindt dit jaar plaats op
  zaterdag 13 mei. Vertrek om 8.00 uur. Opgave bij de commissie zout of bootcommissie.

- De jaarlijkse bootvisdag met de jeugd op de Oosterschelde vindt dit jaar plaats op zaterdag
  3 juni. Er wordt gevaren met de Zwerver vanuit de Bergse Diepsluis. Vertrek om 8.00 uur.   
  Opgave bij jeugdleider Adwin Voet.

- Zaterdag 16 september is er (onder voorbehoud van boeking) ook weer de jaarlijkse visdag
  in de visvijvers de Biesbosch te Werkendam. Inlichtingen opgave bij R. Stoop of R. Verkerk.

- GBV heeft zich weer ingeschreven voor de zomer viskaravaan van SN. Dit is een speciale
  activiteit voor de jeugd die wordt ondersteund en gesponsord door Sportvisserij Nederland.
  Als viswater hebben we aangemerkt de Dijkwetering aan de Koraaldijk. Vrijwilligers graag  
  aanmelden bij bestuur (Adwin Voet).

- Ook wil GBV dit jaar een aantal middagen (woensdag) reserveren om voor de jeugd een
  aantal aktiviteiten te organiseren met spellen, vissen en voorlichting. De exacte data van deze
  aktiviteiten worden binnenkort bekend gemaakt op facebook en website.

Ondersteuning nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Enige tijd geleden is deze nieuwe wet in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft als doel
het beter laten functioneren van rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen en moet
machtsmisbruik of belangenverstrengeling bij deze rechtspersonen beperken. Ook GBV zal
hier dus aan moeten voldoen. Bestuur stelt dan ook voor om de huidige statuten aan te passen
middels een aanhangsel waarin de aanvullende regels zullen worden opgenomen. Vergadering
gaat hiermee akkoord.

Jaarverslag secretaris 2022

Eindelijk weer eens een zo goed als normaal jaar. Weinig of geen last meer van de corona maat-
regelen. Genoeg ruimte dus om het geplande programma, dat in de Nieuwsbrief was opgenomen,
in zijn geheel uit te voeren.
Ook de diverse clubwedstrijden konden weer plaatsvinden, al gooide de blauwalg in het binnenwater toch
weer wat roet in het eten. Maar uiteindelijk kon toch een compleet programma worden afgewerkt.
Wat de deelname betreft mocht men niet echt klagen, al kan het natuurlijk altijd beter.

Dan de vangsten. Op de boot waren die aanmerkelijk beter dan andere jaren. Maar dat komt
voornamelijk omdat er nu ook op de Westerschelde wordt gevist vanuit Vlissingen en daar zijn de
vangsten meestal beter dan op de Oosterschelde. De vangsten bij de kant zout wedstrijden vielen
wel wat tegen maar er was toch altijd een uitslag. Op het zoet was het zeer wisselend. Er was zelfs
een wedstrijd, op de Tolbergvijver, waar geen enkele vis werd gevangen.
Toch blijft het altijd weer leuk om een aantal vissers gespannen en fanatiek bezig te zien om de strijd met
elkaar aan te gaan. En dan samen een pilsje drinken aan de toog tijdens de jaarlijkse
prijsuitreiking. En zo hoort het ook.

Enkele jaarlijkse activiteiten waren weer de vistocht met kleine bootjes vanuit Yerseke, boottocht jeugd
met de Zwerver, visdag op steur, karper en meerval in Werkendam en het vissen op forel
in Achtmaal. Deze laatste was overigens geen succes want door de hoge temperaturen was de
forel niet bijtlustig met als gevolg dat er geen enkele vis werd gevangen. Dat was dus wel een
teleurstelling.

Ook de vrijwilligers dag stond weer op het programma. Locatie was deze keer cafe de Ram.
Leuke spelletjes gevolgd door wat drankjes en een barbecue zorgden er voor dat het ook deze keer
weer een succes werd.

Zeer succesvol was ook de Jeugd Viskaravaan, georganiseerd door SN. Samen met een aantal
vrijwilligers zorgden zij er voor dat de 55 aanwezige vissertjes zich prima vermaakten. Deze
activiteit vond plaats in de Tolbergvijver. Een mooie locatie maar helaas niet zo geschikt voor de
visvangsten want die waren zeer matig. Maar ja, het ging hier niet alleen om het vissen maar ook
om alles eromheen. De jeugd vermaakte zich prima.

Het Open Roosendaals Jeugdkampioenschap, gehouden later in het jaar, in het Burg. Coenenpark
trok dan weer minder belangstelling n.l. slechts 5 deelnemers.

Veel aandacht was er ook voor onze eigen Stokvijver. In eerste instantie werden er 3 prachtige
nieuwe visstoepen aangelegd, daarna werd het eiland in het midden bekleed met waterplanten.
Tot slot werden er nog een 2-tal vissenbossen aangelegd. Ook werd deze vijver in december weer
meegenomen in een visuitzet.
Ook een aantal andere Roosendaalse wateren zoals o.a. Burg. Coenenpark, Tolbergvijver en Godwaldt Park
werden in deze uitzet meegenomen. Er werden o.a. karper, voorn, brasem en zeelt uitgezet.
Dit alles werd gepland en geregisseerd door onze karper beheergroep.

Uiteraard zit aan dit alles wel een kostenplaatje, maar ja, we hebben er de centen voor en we kunnen
onze centen niet eeuwig op de bank laten staan. En zo wordt het geld ook besteed in het
belang van al onze leden. Bovendien hebben we ook een behoorlijk bedrag terugontvangen aan
subsidies via SN.

Dit betekent wel dat we dit jaar, je zou bijna zeggen eindelijk, financieel een jaar in de min zijn beland.
Onze reserves zijn echter nog zodanig dat we nog steeds een gezond financiële vereniging zijn.

Dat is wat moeilijker te zeggen over onze bestuurlijke vorm. Het is nog steeds behelpen om ons
secretariaat draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar een secretaris die alle
bij deze taak behorende werkzaamheden wil en kan uitvoeren.

En ook voor de jeugd is het nog steeds moeilijk om voldoende
vrijwilligers te vinden met name voor het organiseren van de activiteiten. Een goede jeugdcommissie
zou dan ook zeer wenselijk zijn. Onze bestuursleden doen hun stinkende best om alles draaiende
te houden maar ook zij kunnen niet toveren.
Vandaar nogmaals een dringende oproep aan onze leden. Hebt u wat tijd over en wilt u die tijd
besteden aan onze vereniging? U bent van harte welkom.

Resumerend kunnen we toch weer spreken van een succesvol verenigingsjaar waarin alle geledingen
binnen GBV aan zijn of haar trekken is gekomen.
En, heeft u nog wensen of klachten, laat aub van u horen. Wij staan er altijd voor open.

Rest mij nog het bestuur, vrijwilligers en commissies van GBV weer te bedanken voor de inzet en
goede samenwerking gedurende het afgelopen jaar.

Notulist Rene van Caulil.


Financieel verslag penningmeester K Brouwers

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar 2022.
Uit de stukken bleek een negatief saldo van € 171,-, iets wat jaren niet is voorgekomen.
Reden hiervan is dat het afgelopen jaar veel is uitgegeven aan uitgestelde beheersmaat-
regelen (visstoepen, vissenbossen en visuitzet). Gelukkig kunnen we ons dit, gezien de gezonde
financiële situatie, veroorloven.
De vergadering was dan ook akkoord met de voorgelegde cijfers.


Verslag kascontrolecommissie

De heren J. Gillesen en G. Lambregts verklaren ten huize van de penningmeester
dhr. K. Brouwers de boeken inzake de administratie van 2022 te hebben gecontroleerd.

Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en hebben de verwerking van de
diverse kasstukken voor akkoord bevonden.

Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden.
Voorzitter verzoekt hierna de vergadering decharge te verlenen aan zowel onze penningmeester
als voor het financiële beleid van het bestuur over het boekjaar 2022. De vergadering geeft aan,
met een applaus, hiermede akkoord te zijn.


Begroting en vaststellen contributie voor 2024

Hierna is het woord aan de penningmeester voor het voorleggen van de begroting 2024
aan de jaarvergadering. Hieraan gekoppeld is het vaststellen van de contributie per
1-1-2024. Bestuur stelt voor om de contributie voor 2024 te handhaven als in 2023.
Gezien de gezonde financiële positie en bestendiging van het aantal leden ziet zij geen reden een
verhoging in te voeren.

 
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Kascontrole bestond dit jaar uit J. Gillesen en G. Lambregts.
Nieuwe kascontrolecommissie voor het boekjaar 2023: G. Lambregts en M. Gabriels (onder
voorbehoud van akkoord). Reserve W. Priem.


Pauze met loterij

Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot van € 25,- onder alle aanwezigen.
De gelukkige winnaars waren deze keer Rene Voet en Henri Mathijssen.


Verkiezingen commissies

De resultaten van de nieuwe commissies voor 2023/2024, allen met applaus van de aanwezigen
gekozen, zijn als volgt:

Redaktie                      N. Heck, R. van Caulil. Rob Baselier 

Zout kant                     R. Voet, A. Voet

Zout boot                     D. Lameir, K. Brouwers

Zoet                             R. Mathijssen, J. Gillesen.

Karpergroep                M. Lambregts, J. Mathijssen, R. Stoop, R. Verkerk.

Jeugd                          A. Voet (Sjors Sportief en jeugdbootwedstrijd)
                                   ondersteund door R. Stoop, R. Verkerk, H. Mathijssen.

Bestuursverkiezingen

Er zijn vooraf geen nieuwe kandidaten aangemeld.

Aftredend is:    Rene Mathijssen (secretaris), herkiesbaar.
                        Mark Lambregts (karperzaken/beheer), herkiesbaar.
                        Beiden worden herkozen als bestuurslid.

Rondvraag

Michael van Palen      stelt voor om een regeling te treffen bij de clubwedstrijden zoet
                                    waardoor de kopplekken niet steeds bezet worden door dezelfde
                                    mensen (andere vorm van loten). Verder stelt hij voor om voor de leden
                                    geen inschrijfgeld te vragen voor de wedstrijden gezien de gezonde
                                    financiële situatie. Wedstrijdcommissie zal zich hierover beraden.

                                    Verder maakt hij zich zorgen over de gang van zaken betreffende
                                    de extra wedstrijden die zouden worden gehouden maar alsnog
                                    niet door is gegaan. Ook het late informeren van de wedstrijddata was
                                    voor hem een doorn in het oog.
                                    Voorzitter en Rene van Caulil geven uitleg over de ontstane situatie en
                                    geven aan dat er afspraken zijn gemaakt waardoor dit niet meer zal
                                    voorkomen in de toekomst. Middel: betere communicatie!

                                    Vraagt zich nog af waarom enkele mensen uit de app-groep zoet
                                    zijn verwijderd.
                                    Bestuur geeft als uitleg dat deze app door sommige mensen anders is
                                    gebruikt dan daarvoor de bedoeling is.

Geert Lambregts         Vraagt waarom er in het voorjaar geen wedstrijden zout worden gehou-
                                    den. Ligt aan de slechte vangst in voorjaar aldus wedstrijdcommissie.

                                    Wijst erop dat op 16 september 2 wedstrijden van GBV samenvallen.
                                    Dit is niet altijd te voorkomen aldus bestuur.


Niets meer aan de order zijnde sluit de voorzitter, J. Mathijssen, de jaarvergadering met dank aan
de leden voor hun positieve inbreng omstreeks  21.45 uur.