Afgelopen woensdag 21 juli werd in het Dijksteeke alsnog de uitgestelde jaarvergadering van GBV gehouden. Hier de uitgebreide notulen.

 

NOTULEN JAARVERGADERING 21 juli 2021

 Aanwezig: 6 bestuursleden / 10 leden


Opening door nieuwe voorzitter Johan Mathijssen

Hartelijk welkom bij de uitgestelde jaarvergadering. Deze was eerder gepland in maart j.l. Door de uitbraak van de corona, en de daaraan gekoppelde maatregelen, moesten we deze vergadering destijds helaas weer uitstellen. Gelukkig hebben we uiteindelijk een gelegenheid gevonden om de jaarvergadering toch door te laten gaan.
Uiteraard lopen we inmiddels weer enkele maanden achter de feiten aan. Onze nieuwe voorzitter stelt zich nog even kort voor om vervolgens het woord te geven aan onze secretaris Rene van Caulil. Deze overhandigd vervolgens de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter waarmede deze nu officieel is geinstalleerd.

Verder met de notulen van de jaarvergadering van 6 oktober 2020.


Notulen jaarvergadering 6 oktober  2020

Secretaris geeft aan dat deze uitgebreide notulen destijds uitgebreid zijn gepubliceerd via onze website. Hij vindt het dan ook niet noodzakelijk om deze nu opnieuw voor te gaan lezen. Niemand had op deze notulen op- of aanmerkingen zodat de notulen met dank aan de secretaris werden goedgekeurd en ondertekend. Martijn Verbeek merkte wel op dat deze notulen op de website slecht terug te vinden waren. Secretaris beaamt dit en het ligt ook aan hem dat deze notulen niet naar voren zijn gehaald op de website. Punt van aandacht voor volgende keer.

 
Ingekomen stukken en mededelingen

- Notulen ontvangen van de werksessie sterevenementen (teamoverleg Roosendaal City
  marketing). Dit gaat over de samenwerking tussen alle ondernemers in het gebied rond  
  onze Stokvijver. Sinds kort zijn ook wij, als GBV, hierin betrokken (J. Mathijssen/R. Van
  Caulil).
- Uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering van SZN. Deze is verplaatst
  van 27 mei naar 8 september 2021, om 19.30 uur in Made. De agenda is bijgevoegd.
- Van SN bericht ontvangen over de stand van zaken betreffende organisatie ontwikkeling.
  Op 2 oktober vindt de landelijke ledenvergadering plaats waarbij een voorstel zal worden
  voorgelegd. Voor deze datum zullen er nog regionale bijeenkomsten worden gehouden
  waarbij de verenigingen worden uitgenodigd hun mening in deze te geven.
- Van BoblaSUP (school die sinds 4 jaar lessen geeft rond Roosendaal en omgeving)
  verzoek ontvangen over de mogelijkheden voor het gebruik van de Stokvijver voor dit doel.
- De bootcommissie van GBV heeft 2 nieuwe datums vastgelegd voor bootwedstrijden. Dit in
  verband met eerder vervallen boottochten. Aanvullende data zijn: 31 juli en 18 september.
  Beide wedstrijden met de Eendracht II.
- Van commissies zout de data ontvangen van de kant- en bootwedstrijden in 2022.
  Boot: 15 jan., 23 april (res.datum), 22 mei, 1 okt. 10 dec. (allen met de Eendracht II).
  29 okt. en 26 nov. (allen met de MS Theo).
  Kant: 8 jan. (Banjaard), 2 juli, 6 aug. en 8 okt. (Pernis), 12 nov. (Banjaard), 3 dec. (Waarde).
  Kleine bootjes: Yerseke 4 juni.
  Bootvissen jeugd Eendracht II: 18 juni.
- Van SN nieuwe vispassen ontvangen voor J. Mathijssen (contactpersoon SN),
  J. Baartmans en D. Gdowski.
  Aandacht voor registreren controle gegevens.
- Nieuwe voorwaarden en regels voor de Roosendaalse wateren doorgegeven aan SN.
  Inmiddels zijn deze aangepast in de visplanner en zijn nu ook actueel.
- Van SN bericht ontvangen dat de huidige voorzitter, Remco Schreuders, zijn taken als
  voorzitter met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Dit vanwege gezondheidsklachten.
- Jaarverslag ontvangen van SN over 2020 (2 exemplaren). Hierin staan alle activiteiten
  vermeld die in 2020 hebben plaats gevonden binnen SN.
- Mark Lambregts heeft een plan opgesteld voor de aanleg van 3 nieuwe visstoepen
  aan de Stokvijver. Offerte aangevraagd. Bestuur is accoord maar er dient nog wel een
  schriftelijke toestemming van de gemeente Roosendaal te worden aangevraagd.
  Ook heeft Mark het eerdere plan van de visuitzet verplaatst naar een andere datum.
  Tevens heeft hij gezocht naar een andere leverancier.
  Helaas heeft Mark inmiddels aangegeven geen of weinig tijd te kunnen besteden aan
  het werk als bestuurslid. Hij wil deze taken dan ook graag overdragen naar een ander.
  De bosmaaier zal door hem worden overgedragen aan Johan Mathijssen evenals de
  gegevens van aanleg visstoepen en visuitzet.
- Van SZN bericht ontvangen over nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
  We zullen hier werk van moeten maken want is eigenlijk per 1 juli verplicht.
- De vervallen feestavond van 16 januari zal niet worden vervangen. Bedoeling is nu om op
  22 januari 2022 een feestavond te houden. Hier zullen dan de kampioenen van 2021
  worden gehuldigd.
- Huldiging clubkampioenschappen 2020. Zoet en boot komen te vervallen (geen of te weinig
  wedstrijden. Zout kant heeft wel een eindstand. Prijsuitreiking hiervan aan de waterkant
  tijdens de wedstrijden.
- De visuitzet in de Roosendaalse wateren, die afgelopen na- en voorjaar was gepland zal nu
  doorgang vinden in dit najaar of voorjaar 2022.
- De jaarlijkse visdag in Achtmaal zal plaatsvinden op zaterdag 28 augustus. De visdag op
  karper en steur vindt plaats op zaterdag 11 september.
  Voor beide dagen zijn nog plaatsen beschikbaar.
- K. Schepers gaat stoppen met zijn winkel. Er kunnen daar dus dan ook geen vergunningen
  meer worden afgehaald. Bestuur is bezig met het zoeken naar een alternatief.
- Het is de bedoeling om 1x per jaar een visdag te organiseren voor alle jeugd uit
  Roosendaal en omgeving. Het bedrag dat we resp. Van SZN en Gemeente hebben
  ontvangen tijdens ons jubileum zal hiervoor worden aangewend (2x € 150,-). We zoeken
  nog vrijwilligers om een plan hiervoor op te zetten.
- Onlangs heeft er een overleg plaats gevonden tussen Rene van Gastel (Gemeente) en een
  aantal bestuursleden. Het ging daarbij met name over de plannen van de gemeente met de
  Stokvijver in de nabije toekomst. Afgesproken is dat wij onze wensen en klachten op papier
  gaan zetten.
- De kleine poort van de Stokvijver is weer voorzien van een nieuw slot. De sleutels van deze
  poort zijn te huren bij Johan Mathijssen voor een bedrag van € 5,-.
  Slechts 1 sleutel per lid van GBV.
- Binnenkort gaan een aantal nachtvissers proef (nacht) vissen in de Tolbergvijver. Hierbij
  zullen de bewoners aan dit water worden betrokken. Bedoeling is om uit te testen wat de
  eventuele overlast kan zijn bij het karper c.q. nachtvissen.


Jaarverslag secretaris 2020

Nog nooit in mijn tijd als secretaris bij GBV is het zo moeilijk geweest om over een lopend
jaar een goed verslag te maken. In de periode van 1 januari tot en met  31 december 2020
gebeurde er weinig, maar toch ook weer heel veel. De corona, die al heerst sinds maart 2020, heeft vaak roet in het eten gegooid.
Wedstrijden moesten worden afgelast of uitgesteld, vergaderingen konden niet doorgaan.
Feestavonden en vrijwilligersdagen werden uitgesteld of uitgevoerd in aangepaste vorm.
En dit alles in een jaar dat GBV haar 75 jarig bestaan zou vieren.
Gelukkig hebben zowel de receptie, feestavond en visaktiviteiten in het kader van dit jubileum doorgang kunnen vinden. Toch verliep dit hierdoor niet helemaal zoals verwacht.
De jaarvergadering van 2019 was gepland op 11 maart 2020 maar kon toen niet doorgaan
in verband met corona. Uiteindelijk kon op 8 oktober 2020 alsnog deze jaarvergadering worden gehouden.
Belangrijkste wapenfeit van deze jaarvergadering is dat we eindelijk weer een nieuwe voorzitter hebben gevonden in de persoon van Johan Mathijssen. Zijn vader, Rene Mathijssen werd benoemd als bestuurslid evenals Mark Lambregts die al een jaartje had meegedraaid in het bestuur als vertegenwoordiger van de karpergroep. Ook de zittende commissieleden stelden zich weer voor een jaar beschikbaar, aangevuld met Marco Gabriels, die de commissie zoet gaat versterken.
Dat ieder nadeel ook zijn voordeel heeft werd weer duidelijk. Door de corona gingen steeds meer mensen vissen waardoor het ledenaantal weer groeide. De uitgaven daarentegen gingen door de vele geannuleerde activiteiten omlaag. Financieel gezien werd 2020 dan ook een positief jaar.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer volledig aan de bak, al ziet het daar op het moment dat ik dit schrijf niet naar uit.
Ons jubileum hebben we dus achter de rug. Gelukkig kunnen we hier nog enigszins positief op terugkijken. Verder is 2020 een jaar waar we maar niet te lang meer stil bij moeten blijven staan. Onze blik is nu gericht op de nabije toekomst. In 2021 zijn er weer talloze nieuwe activiteiten gepland, voor ieder wat wils. Of het nu op zoet of zout is, iedereen kan weer volop aan zijn of haar trekken komen. Het bestuur is weer redelijk compleet en de financieen zijn goed. Laat ons er dus met z'n allen wat van gaan maken. Aan mij zal het zeker niet liggen. Helaas hebben we het afgelopen jaar ook weer een aantal goede sportvrienden verloren door ziekte en overlijden. Laat ons hier vandaag nog even bij stilstaan. (Hierna wordt een minuut stilte gehouden).

Uw secretaris Rene van Caulil.


Financieel verslag penningmeester K Brouwers

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar 2020.

Uit de stukken bleek een positief saldo van € 6708,50 aan de financiële middelen van GBV te kunnen worden toegevoegd. Dus toch weer een zeer goed resultaat, aldus de penningmeester.
Er waren enkele aanmerkingen maar in grote lijnen was de vergadering tevreden met de cijfers.

 

 Verslag kascontrolecommissie

De heren Ruud Stoop en Martijn Verbeek verklaren ten huize van de penningmeester
dhr. K. Brouwers de boeken inzake de administratie van 2020 te hebben gecontroleerd.

Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en hebben de verwerking van de diverse kasstukken voor akkoord bevonden.

Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden.
Getekend 25 mei 2021 te  Oud Gastel. Voorzitter verzoekt hierna de vergadering decharge te verlenen aan zowel onze penningmeester als voor het financiele beleid van het bestuur over het boekjaar 2020. De vergadering geeft aan, met een applaus, hiermede akkoord te zijn.


Begroting en vaststellen contributie voor 2022

Hierna is het woord aan de penningmeester voor het voorleggen van de begroting 2022
aan de jaarvergadering. Hieraan gekoppeld is het vaststellen van de contributie per
1-1-2022. Bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 te handhaven als in 2021.
Gezien de gezonde financiele positie en het groeiend aantal leden ziet zij geen reden een verhoging in te voeren.
Jeugd tot 14 jaar zonder vispas ontvangen een gratis jeugdlidmaatschapsvergunning van GBV (vissen met 1 hengel met aangewezen aassoorten).
Aanwezige leden gaan hiermee akkoord zodat hiermede de contributies voor 2022 zijn vastgelegd. Tevens wordt de begroting voor 2022 goedgekeurd.

 
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Kascontrole bestond dit jaar uit Ruud Stoop en Martijn Verbeek.
Nieuwe kascontrolecommissie voor het boekjaar 2021: Martijn Verbeek, John Gillese.
Reserve Marco Gabriels.

 

Pauze met loterij

Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot van € 25,- onder alle aanwezigen.
De gelukkige winnaars waren deze keer Rob Baselier en John Gillese.


Verkiezingen commissies

De resultaten van de nieuwe commissies voor 2021/2022, allen met applaus van de aanwezigen gekozen, zijn als volgt:

Redaktie                      N. Heck, R. van Caulil. Rob Baselier (toevoegen voor facebook).

Zout kant                     R. Voet, A. Voet

Zout boot                     D. Lameir, K. Brouwers

Zoet                             R. Mathijssen, M. Gabriels.

Karpergroep                M. Lambregts aangewezen als contactpersoon.
                                   (wordt tijdelijk vervangen door Johan Mathijssen).

Jeugd                          A. Voet (Sjors Sportief en jeugdbootwedstrijd)
                                   ondersteund door R. Stoop, R. Verkerk en Marco Gabriels.


Bestuursverkiezingen

Er zijn vooraf geen kandidaten aangemeld.

Aftredend is:   Rene Voet, herkiesbaar.
                        Rene van Caulil, herkiesbaar als bestuurslid.
                        geeft wel aan vanaf vandaag te stoppen als secretaris.
                        Zal samen met bestuur plan opzetten om deze functie een andere invulling
                        te geven. Gedacht wordt aan het verdelen van de diverse taken.
 
Later deze avond blijkt Adwin Voet alsnog bereid te zijn om zitting te nemen in het bestuur.
Wel met de nadrukkelijke wens dat hij geen secretaris wil worden.
Na deze verkiezingen bestaat het nieuw bestuur nu uit:
J. Mathijssen (voorzitter), K. Brouwers (penningmeester) D. Lameir (ledenadministrateur),
en de bestuursleden R. van Caulil, R. Voet, M. Lambregts, R. Mathijssen en A. Voet


Rondvraag

Martijn Verbeek           merkt op dat K. Schepers inmiddels is gestopt met zijn winkel.
                                    Hierdoor kan men nergens meer persoonlijk terecht voor een
                                    vergunning van GBV.
                                    Is er al nagedacht over een alternatief hiervoor?
                                    Bestuur is daar mee bezig en het heeft onze volle aandacht.
                                   
                                    Vraagt aandacht voor het project Leef Omgeving.
                                    Er zijn vele ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal.
                                    Het is belangrijk daarbij betrokken te blijven.
                                    Helemaal mee eens en we proberen dan ook om zoveel mogelijk
                                    hierop te anticiperen.


Eric Swaans                vraagt of het mogelijk is om op de website en facebook van GBV
                                    een rubriek te plaatsen waarbij sportvissers met elkaar kennis kunnen
                                    maken. Hij zelf zoekt een maatje om samen te gaan vissen.
                                    Redaktie zal hier zeker aandacht aan gaan geven.

Marco Gabriels           kaart aan dat vele wateren in Roosendaal vrijwel onbegaanbaar zijn
                                    geworden door de overdadige plantengroei.
                                    In een persoonlijk schrijven heeft hij de gemeente aangeschreven
                                    in een inspraakreactie voorontwerp omgevingsvisie Roosendaal.
                                    Hierbij zijn de bereikbaarheid en het slechte onderhoud van de
                                    oevers speerpunten. Verder pleit hij voor het aanleggen van een
                                    nieuwe vislokatie met alles erop en eraan.
                                    Goed initiatief en ook het bestuur zal hierin aktie ondernemen.
                                    Wel twijfels over de haalbaarheid van punt 3, maar ja, dromen mag.

                                    Verder vraagt Marco of er niet meer gedaan kan worden voor de jeugd.
                                    Kan wel, maar we missen helaas de mankracht (vrijwilligers).
                                    Toch zitten we niet stil want we gaan binnenkort een visdag
                                    organiseren voor alle jeugd van Roosendaal.
                                    Marco meldt zich vervolgens spontaan aan om de jeugdcommissie
                                    te ondersteunen.

Rob Baselier               meldt zich aan om het redaktieteam te gaan ondersteunen met vooral
                                    het plaatsen van meer berichten op facebook.

                                    vraagt of er vrijwilligers zijn die willen helpen de rommel aan de oevers
                                    op te ruimen.
                                    Meningen hierover zijn verdeeld want is eigenlijk taak van de mensen
                                    zelf.


                                    Wil graag Johan Mathijssen ondersteunen met de plannen zoals
                                    visuitzet, vissenbossen en vissteigers.

Kees Boot                   merkt op dat het vissen op gondeltjes tijdens de wedstrijden zout
                                    van GBV de nodige vraagtekens oproept. Op deze manier vindt hij
                                    dat degenen die op gewone zeevis vissen vrijwel geen kans meer
                                    maken op een goede uitslag. Op deze manier wordt iedereen bijna
                                    gedwongen hetzelfde te doen.
                                    D. Lameir voelt zich aangesproken en reageert dat iedereen dezelfde
                                    mogelijkheden hierbij heeft.
                                    Woord is aan de wedstrijdcommissie zout. Dit jaar ligt het reglement
                                    vast en kan niet tussentijds worden aangepast.


Niets meer aan de order zijnde sluit de voorzitter, J. Mathijssen, de jaarvergadering met dank aan de leden voor hun positieve inbreng omstreeks  22.40 uur.

Verslag secretaris Rene van Caulil.