Afgelopen woensdag 2 maart werd in het Dijksteeke de  jaarvergadering van GBV gehouden. Hier de uitgebreide notulen.


NOTULEN JAARVERGADERING 2 maart 2022

Aanwezig: 6 bestuursleden / 8 leden
Afwezig met afmelding: R. van Caulil, M. Lambregts, R. Baselier en J. Gillessen.


Opening door voorzitter Johan Mathijssen

Voorzitter heet alle aanwezigen om 19.40 uur van harte welkom en wenst allen een
vruchtbare vergadering toe. M. Gabriels geeft uitleg over viswater aan J. Baartmans.

Hierna verder met de notulen van de jaarvergadering van 21 juli 2021.

Notulen jaarvergadering 21 juli 2021

Secretaris geeft aan dat deze notulen uitgebreid zijn gepubliceerd via onze website. Hij vindt het dan ook niet noodzakelijk om deze nu opnieuw voor te gaan lezen. Niemand had op deze notulen op- of aanmerkingen zodat de notulen met dank aan de secretaris werden goedgekeurd en ondertekend.

 
Ingekomen stukken en mededelingen

- De eerder uitgestelde feestavond van GBV zal alsnog worden gehouden en wel op  
  zaterdag 23 april a.s. bij Mazzel-Tov aan de Stokweg te Roosendaal (voorheen Sieben
  squash). Aanvang 20.00 uur.
  Men kan zich vanaf heden (tot 9 april) hier weer voor opgeven bij het secretariaat.

- De jaarlijkse visdag in Achtmaal zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 18 juni in de
  forellenput 1. Opgave via secretariaat.

- De visdag met kleine bootjes op de Oosterschelde vanuit Yerseke vindt dit jaar plaats op
  zaterdag 4 juni. Vertrek om 8.00 uur. Opgave bij de commissie zout of bootcommissie.

- De jaarlijkse bootvisdag met de jeugd op de Oosterschelde vindt dit jaar plaats op zaterdag
  11 juni. Er wordt deze keer gevaren met de Zwerver vanuit de Bergse Diepsluis. Vertrek om
  8.00 uur. Opgave bij jeugdleider Adwin Voet.

- Zaterdag 10 september is er (onder voorbehoud van boeking) ook weer de jaarlijkse visdag
  in de visvijvers de Biesbosch te Werkendam. Inlichtingen opgave bij Ruud Stoop of Ronald
  Verkerk.

- Ons commissielid Marco Gabriels heeft afgelopen tijd gesproken op de zeepkist en later
  tijdens een inspraak-avond van de gemeente over o.a. de bevis- en bereikbaarheid van
  onze Roosendaalse viswateren. Hij werd daarbij ondersteund door de plaatselijke politieke
  partijen CDA en VLP.
  Inzet is betere bereikbaarheid van viswateren, aanleggen van voorzieningen voor invalide
  vissers en liefst zelfs creëren van een eigen viswater met subsidie en ondersteuning van
  SN. Marco trok met zijn betoog volop aandacht van de regionale bladen en media en
  ontving vele positieve reacties
  uit verschillende geledingen. Complimenten Marco, wij als vissers zijn eindelijk weer in
  beeld.

- Ook voor 2022 staat er weer een visuitzet in de planning. In resp. Stokvijver, Tolbergvijver,
  Burg. Coenenpark en Godwaldtpark zal eind dit jaar weer de nodige vis worden uitgezet.

- Voor de Stokvijver staan er ook nog een aantal houten visstoepen in de planning en verder
  de aanleg van enkele vissenbossen als bescherming tegen de aalscholvers.

- GBV heeft zich ingeschreven voor de zomer viskaravaan van SN. Dit is een speciale
  activiteit voor de jeugd die wordt ondersteund en gesponsord door Sportvisserij Nederland.
  Als viswater hebben we aangemerkt de Tolbergvijver (er moeten 70 plaatsen beschikbaar
  zijn). GBV dient ook minstens 12 vrijwilligers aan te leveren. Vrijwilligers graag aanmelden
  bij bestuur (Adwin Voet).

- Ook wil GBV dit jaar de open jeugdvisdag herhalen die vorig jaar zo’n succes was. Plaats
  en datum hiervan is nog niet bekend. Waarschijnlijk weer een zondagmorgen in het   
  Coenenpark Ook hier zijn vrijwilligers nodig.

- GBV zit met enkele vertegenwoordigers in de groep van Leisurepark. Zij nemen deel aan
  het overleg en vertegenwoordigen de belangen van GBV in dit gebied (Stokvijver e.o.).

Jaarverslag secretaris 2021

Voor het 2e jaar op rij werden we afgelopen jaar geconfronteerd met de gevolgen van corona. Met name in
het voorjaar had dit weer de nodige gevolgen voor de vele activiteiten van GBV.
De wedstrijden moesten weer worden uitgesteld, feestavond kon weer niet doorgaan, bestuursvergadering
moest digitaal en de jaarvergadering moest worden uitgesteld naar 21 juli. Gelukkig hebben we de schade
later in het jaar grotendeels kunnen goedmaken.
De vistocht met kleine bootjes (5 juni), boottocht jeugd (19 juni), visdag Achtmaal (28 augustus),
visdag Werkendam (11 sept.), en de wildwedstrijd  in de Stadsoevers (11 december), konden gelukkig wel
allemaal doorgaan.
Ook de vrijwilliger dag op 23 oktober in het nieuwe Playdome was een groot succes. Eveneens een groot
succes was de open jeugdvisdag, gehouden op zondag 26 september in het Burg. Coenenpark.
Na afloop hebben we toen gelijk besloten om hier zeker een vervolg aan te geven.
De bootcommissie werd het afgelopen jaar ook nog geconfronteerd met het feit dat onze vaste schipper
Henk Bakker van de Eendracht II zijn boot verkocht en er mee stopte. Hierdoor kwam de laatste bootwedstrijd
te vervallen.
De competitie zoet liep aanvankelijk weer averij op door de corona maar gelukkig kon uiteindelijk toch op 5 juni
de eerste wedstrijd worden gehouden. Uiteindelijk heeft men toch, dankzij een aangepast programma, de
competitie kunnen afmaken.
De kantwedstrijden begonnen wat later in het jaar waardoor die weinig problemen ondervonden. Al met al
hebben we het programma van 2021 nog redelijk rond kunnen krijgen naar ieders tevredenheid.
Verdere noemenswaardige gebeurtenissen zijn o.a. het feit dat eindelijk de RHA is opgeheven en de wateren
zijn overgedragen aan GBV. De positieve baten van deze overdracht zijn besteed aan een grote visuitzet in
Tolbergvijver, Godwaldtpark, Stokvijver, Catharinapark in Wouw en de Stokvijver. Deze uitzet heeft plaats
gevonden op 21 december 2021. Verder is het post- en e-mail adres van GBV per 1-1-2022 overgedragen
aan Rene Mathijssen. Overigens lost dit het secretariaatsprobleem nog niet geheel op.
Een nieuwe secretaris is dan ook nog altijd onontbeerlijk voor het goed funktioneren van onze vereniging.
We hopen dan ook dat er spoedig iemand zal opstaan om deze lege plek te vullen.

Financieel gezien hebben we in 2021 weer een goede slag geslagen met een behoorlijk positief saldo.
Aan u en ons de taak om hier ook wat nuttigs mee te doen.
Rest mij nog het bestuur en commissies van GBV weer te bedanken voor de inzet en goede samenwerking
gedurende het afgelopen jaar. Als het goed is wordt dit nu echt mijn laatste jaarverslag.

Uw secretaris Rene van Caulil.


Financieel verslag penningmeester K Brouwers

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar 2021.

Uit de stukken bleek een positief saldo van € 6203,- aan de financiële middelen van GBV te kunnen
worden toegevoegd. Dus toch weer een zeer goed resultaat, aldus de penningmeester.
In grote lijnen was de vergadering tevreden met de cijfers.

 

Verslag kascontrolecommissie

De heren John Gillesse en Martijn Verbeek verklaren ten huize van de penningmeester
dhr. K. Brouwers de boeken inzake de administratie van 2021 te hebben gecontroleerd.

Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en hebben de verwerking van de
diverse kasstukken voor akkoord bevonden.

Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden.
Voorzitter verzoekt hierna de vergadering decharge te verlenen aan zowel onze penningmeester als
voor het financiële beleid van het bestuur over het boekjaar 2021. De vergadering geeft aan, met een
applaus, hiermede akkoord te zijn.


Begroting en vaststellen contributie voor 2023

Hierna is het woord aan de penningmeester voor het voorleggen van de begroting 2023
aan de jaarvergadering. Hieraan gekoppeld is het vaststellen van de contributie per
1-1-2023. Bestuur stelt voor om de contributie voor 2023 te handhaven als in 2022.
Gezien de gezonde financiele positie en het groeiend aantal leden ziet zij geen reden een verhoging
in te voeren.

 

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Kascontrole bestond dit jaar uit John Gillesse en Martijn Verbeek.
Nieuwe kascontrolecommissie voor het boekjaar 2022: John Gillese en G. Lambregts.
Reserve J. Baartmans


Pauze met loterij

Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot van € 25,- onder alle aanwezigen.
De gelukkige winnaars waren deze keer Marco Gabriels en Rene Mathijssen.


Verkiezingen commissies

De resultaten van de nieuwe commissies voor 2022/2023, allen met applaus van de aanwezigen gekozen,
zijn als volgt:

Redaktie                      N. Heck, R. van Caulil. Rob Baselier (toevoegen voor facebook).

Zout kant                     R. Voet, A. Voet

Zout boot                     D. Lameir, K. Brouwers

Zoet                             R. Mathijssen, M. Gabriels.

Karpergroep                M. Lambregts, J. Mathijssen, R. Stoop, R. Verkerk.

Jeugd                          A. Voet (Sjors Sportief en jeugdbootwedstrijd)
                                   ondersteund door R. Stoop, R. Verkerk en Marco Gabriels.

Bestuursverkiezingen

Er zijn vooraf geen nieuwe kandidaten aangemeld.

Aftredend is:   Kees Brouwers (penningmeester), herkiesbaar.
                        Donald Lameir (2e commissaris/ledenadministrateur), herkiesbaar.
                        Beiden worden herkozen als bestuurslid.

Rondvraag

Martijn Verbeek           had wat vragen betreffende  de ontwikkelingen bij SZN.
                                    Bestuur was helaas niet aanwezig bij laatste bijeenkomst.

Marco Gabriels           bedankt het bestuur voor de medewerking het afgelopen jaar.

                                    vraagt opnieuw om een budget voor de wildwedstrijden dit jaar (2x),
                                    paaswedstrijd + kerstwedstrijd.

                                    vraagt om het gebruik van de voerkatapult te heroverwegen om
                                    alsnog op te nemen in het reglement van GBV.

Michael van Palen      stelt voor om een regeling te treffen bij de clubwedstrijden zoet
                                    waardoor de kopplekken niet steeds bezet worden door dezelfde
                                    mensen (andere vorm van loten).

Kees Boot                   merkt op dat bij het vissen op de boot niet altijd rekening wordt
                                    gehouden met de werprichting bij het ingooien. Dit is soms hinderlijk,
                                    dus graag liever rekening houden met andere vissers.

                                    merkt verder op zich te ergeren aan het soms verslepen van de boot
                                    de Theo. Volgens D. Lameir komt dit om grote boeggolven te
                                    vermijden, puur uit veiligheid dus.

Niets meer aan de order zijnde sluit de voorzitter, J. Mathijssen, de jaarvergadering met dank aan de leden voor hun positieve inbreng omstreeks  21.30 uur.

Voorzitter:                                                                    Secretaris: